Навигационна пътека

Основни умения

За какво става въпрос?

Стратегията Европа 2020 на ЕС има за цел насърчаване на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. От основно значение за постигането на тази цел са езиковата и математическата грамотност и познанията в областта на природните науки и технологиите — така наречените основни умения.

Защо са необходими?

Езиковата и математическата грамотност и познанията в областта на природните науки и технологиите са основа за по-нататъшното учене и ключ към постигането на заетост и социално приобщаване. В Европа приблизително 20% от младото поколение не разполагат с необходимите основни умения в областта на езиците, математиката, природните науки и технологиите.

Тези умения придобиват все по-голямо значение, тъй като цифровата революция води до появата на нови форми на четене и писане и до увеличаване на разнообразието на източниците на информация. В същото време търсенето на квалифицирана работната ръка в технологичните отрасли и в отраслите, в които са необходими интензивни научни изследвания, остава високо.

Какво е направено досега?

До 2010 г. работата на европейско равнище бе съсредоточена върху увеличаване на броя на завършващите висше образование в областта на математиката, природните науки и технологиите със специален акцент върху жените. През 2010 г. министрите на страните от ЕС очертаха програма за европейско сътрудничество по отношение на основните умения. В резултат на това бе създадена работна група по математика, природни науки и технологии, за да помага на отговорните лица да изготвят и изпълняват политики, насочени към повишаване на равнищата на успеваемост и подобряване на нагласите със специален акцент върху учениците със слаби резултати.

Беше създадена и група на високо равнище по въпросите на грамотността, съставена от представители на академичните среди и отговорни лица от Европа, с цел определяне на променящите се потребности и изисквания по отношение на грамотността и на най-добрите начини, по които да се подходи към тях.

В доклада на групата на високо равнище по въпросите на грамотносттаpdf(4.26 Mb) Избор на превод за предходната връзка  се подчертава значението на грамотността през 21-ви век, както и необходимостта от политическа ангажираност и сътрудничество, за да се постигне истинско подобрение и непрекъснат икономически растеж.

Какви са следващите стъпки?

До 2020 г. делът на 15-годишните, чиито основни умения, измерени чрез тестовете PISA, се оценяват като „слаби“, трябва да бъде по-малко от 15%. Според данните от тестовете PISA (2012 г.) 22,1% от европейските ученици са със слаби резултати по математика, 17,8% — по четене и 16,6% — по природни науки.

Европейската комисия също така даде началото на Европейска мрежа от национални организации за насърчаване на грамотността през февруари 2014 г. Чрез мрежата ще се повишава осведомеността и ще се обменят добри практики, политики, кампании и инициативи за насърчаване на грамотността.

 
unknown label

How can we help?