За какво става въпрос?

Стратегията Европа 2020

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) на ЕС има за цел насърчаване на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . От основно значение за постигането на тази цел са езиковата и математическата грамотност и познанията в областта на природните науки и технологиите — така наречените основни умения.

Защо са необходими?

Езиковата и математическата грамотност и познанията в областта на природните науки и технологиите са основа за по-нататъшното учене и ключ към постигането на заетост и социално приобщаване

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . В Европа приблизително 20% от младото поколение не разполагат с необходимите основни умения в областта на езиците, математиката, природните науки и технологиите.

Тези умения придобиват все по-голямо значение, тъй като цифровата революция води до появата на нови форми на четене и писане и до увеличаване на разнообразието на източниците на информация. В същото време търсенето на квалифицирана работната ръка

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) в технологичните отрасли и в отраслите, в които са необходими интензивни научни изследвания, остава високо.

Какво е направено досега?

До 2010 г. работата на европейско равнище бе съсредоточена върху увеличаване на броя на завършващите висше образование в областта на математиката, природните науки и технологиите със специален акцент върху жените. През 2010 г. министрите на страните от ЕС очертаха програма за европейско сътрудничество по отношение на основните умения. В резултат на това бе създадена работна група по математика, природни науки и технологии

English (en) , за да помага на отговорните лица да изготвят и изпълняват политики, насочени към повишаване на равнищата на успеваемост

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) и подобряване на нагласите със специален акцент върху учениците със слаби резултати.

Беше създадена и група на високо равнище по въпросите на грамотността, съставена от представители на академичните среди и отговорни лица от Европа, с цел определяне на променящите се потребности и изисквания по отношение на грамотността и на най-добрите начини, по които да се подходи към тях.

В доклада на групата на високо равнище по въпросите на грамотността

pdf

(4.26 Mb)

English (en) се подчертава значението на грамотността през 21-ви век, както и необходимостта от политическа ангажираност и сътрудничество, за да се постигне истинско подобрение и непрекъснат икономически растеж.

Какви са следващите стъпки?

До 2020 г. делът на 15-годишните, чиито основни умения, измерени чрез тестовете PISA, се оценяват като „слаби“, трябва да бъде по-малко от 15%

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Според данните от тестовете PISA (2012 г.) 22,1% от европейските ученици са със слаби резултати по математика, 17,8% — по четене и 16,6% — по природни науки.

Европейската комисия също така даде началото на Европейска мрежа от национални организации за насърчаване на грамотността през февруари 2014 г. Чрез мрежата ще се повишава осведомеността и ще се обменят добри практики, политики, кампании и инициативи за насърчаване на грамотността.

 

Още по темата