Helhetsgrepp på skolavhopp

Bakgrund

Elever som inte går klart skolan löper större risk att drabbas av arbetslöshet, socialt utanförskap, fattigdom och dålig hälsa. Det finns många skäl till att ungdomar hoppar av skolan i förtid: personliga eller familjerelaterade problem, inlärningssvårigheter eller en utsatt socioekonomisk situation. Utbildningssystemet, skolmiljön och förhållandet mellan lärare och elever är också viktiga faktorer.

Eftersom det inte går att peka ut en specifik orsak finns det heller inga enkla svar. Man måste ta itu med en rad faktorer och kombinera utbildningsinsatser, socialpolitiska åtgärder, ungdomsverksamhet och hälsoaspekter som narkotikaanvändning eller psykiska och emotionella problem.

Vad har man gjort hittills?

Vad blir nästa steg?

En arbetsgrupp ska fortsätta samarbetet med EU-länderna.