Ścieżka nawigacji

Zbyt wczesne porzucanie nauki

Na czym polega problem?

Zbyt wczesne porzucanie nauki związane jest z bezrobociem, wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Jest wiele powodów dla których niektórzy młodzi ludzie przedwcześnie porzucają kształcenie i szkolenie: problemy osobiste lub rodzinne, trudności z nauką lub niepewna sytuacja społeczno-ekonomiczna. Inne ważne czynniki to sposób, w jaki funkcjonuje system edukacji oraz środowisko w poszczególnych szkołach.

W związku z tym, że powody przedwczesnego porzucania nauki są różne, znalezienie rozwiązania nie jest łatwe. Polityka mająca doprowadzić do zmniejszenia zjawiska zbyt wczesnego porzucania nauki musi doprowadzić do zajęcia się szeregiem powodów oraz łączyć politykę edukacyjną i społeczną, pracę z młodzieżą oraz aspekty związane ze zdrowiem, takie jak narkotyki czy problemy psychiczne i emocjonalne.

Co zrobiono dotychczas w tej sprawie?
  • Państwa UE zobowiązały się do ograniczenia liczby osób przedwcześnie porzucających naukę szkolną do poniżej 10 proc. do 2020 r.
  • W czerwcu 2010 r. ministrowie edukacji uzgodnili ramy spójnej, kompleksowej i opartej na dowodach polityki ograniczania zjawiska przedwczesnego porzucania nauki. Będą oni również współpracować i wymieniać się najlepszymi praktykami oraz wiedzą w tym zakresie.
  • W latach 2011-2013 grupa robocza ds. zbyt wczesnego porzucania nauki, złożona z osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki jak i praktyków z prawie wszystkich państw UE oraz z Norwegii, Islandii i Turcji, przyjrzała się dobrym praktykom w Europie i wymieniła doświadczeniami w dziedzinie zapobiegania przedwczesnemu porzucaniu nauki.
  • W marcu 2012 r. Komisja zorganizowała konferencję poświęconą strategiom politycznym mającym na celu zmniejszenie tego zjawiska. Rok później dokonano przeglądu rozwoju polityki w zakresie zbyt wczesnego porzucania nauki w ośmiu państwach UE.
Jakie będą kolejne etapy?

Nadal prowadzona będzie współpraca między państwami UE w ramach grupy roboczej ds. polityki dotyczącej szkolnictwa.

 

How can we help?