Schoolbrede aanpak van schooluitval

Wat is het probleem?

We kunnen schooluitval niet los zien van andere problemen zoals werkloosheid, sociale uitsluiting, armoede en gezondheidsproblemen. Er zijn veel redenen waarom sommige jongeren voortijdig stoppen met hun school of opleiding: persoonlijke of gezinsproblemen, leerproblemen of een zwakke sociaaleconomische positie. Ook het soort onderwijsstelsel, het schoolklimaat en de relatie met de leraren spelen een belangrijke rol.

Er zijn dan ook geen eenvoudige oplossingen. Het beleid tegen schooluitval moet verschillende factoren tegelijk aanpakken en het onderwijsbeleid koppelen aan sociaal beleid, jongerenwerk en gezondheidsaspecten zoals drugsgebruik of geestelijke en emotionele problemen.

Wat is er al gedaan?

  • De EU-landen hebben zich ertoe verbonden het percentage voortijdige schoolverlaters tegen 2020 terug te brengen tot onder de 10%. De jaarlijkse Onderwijs- en opleidingsmonitor bevat cijfers en analyses over voortijdig schoolverlaten voor de hele EU en de afzonderlijke EU-landen.
  • In juni 2010 hebben de ministers van onderwijs een aanbeveling vastgesteld over een kader voor coherent, breed en wetenschappelijk onderbouwd beleid tegen schooluitval. Zij hebben beloofd samen te werken en goede praktijken en kennis over doeltreffende strategieën uit te wisselen.
  • Tussen 2011 en 2013 heeft een werkgroep schooluitval zich over voorbeelden van goede praktijken in Europa gebogen en ervaringen met de aanpak van schooluitval uitgewisseld. In haar eindverslag heeft zij 12 aanbevelingen voor beleidsmakers opgesteld en deze vertaald in een checklist voor een alomvattend beleid en een bijlage met praktische voorbeelden uit verschillende EU-landen.
  • In maart 2012 heeft de Commissie een conferentie georganiseerd over beleid tegen schooluitval. Een jaar later zijn de beleidsontwikkelingen op dit gebied in acht EU-landen geëvalueerd.
  • De werkgroep schoolbeleid (2014-2015) heeft beleidsaanbevelingen gedaan, waarin wordt aangegeven hoe scholen de schooluitval kunnen aanpakken. Ze heeft ook gezorgd voor een Europese online-toolkit voor scholen, waarin beleidsmakers, directies en leerkrachten allerlei ideeën en praktische voorbeelden kunnen vinden om het onderwijs aantrekkelijker te maken en schooluitval te voorkomen.
  • In 2015 is de Raad met conclusies gekomen over het terugdringen van voortijdig schoolverlaten en het bevorderen van goede schoolresultaten.

Wat zijn de volgende stappen?

De werkgroep schoolbeleid blijft zorgen voor samenwerking tussen de EU-landen.