Cosán nascleanúna

Luathfhágáil scoile

Cad í an fhadhb?

Tá nasc idir dífhostaíocht, eisiamh sóisialta agus bochtaineacht. Is iomaí fáth a n-éiríonn daoine óga áirithe as oideachas agus oiliúint róluath: fadhbanna pearsanta nó sa teaghlach, deacrachtaí foghlama, nó gátar socheacnamaíoch. Cúinsí tábhachtacha freisin iad struchtúr an chórais oideachais agus an timpeallacht scoile i scoileanna ar leith.

Ós rud é nach ann d'aon mhórchúis amháin le luathfhágáil scoile, ní héasca an fhadhb a réiteach. Le beartais atá dírithe ar luathfhágáil scoile a laghdú ní mór aghaidh a thabhairt ar roinnt cúiseanna agus réimsí éagsúla a chumhdach - amhail oideachas, beartas sóisialta, obair don aos óg agus gnéithe de shláinte an aosa óig, úsáid drugaí nó fadhbanna meabhracha nó mothúchánacha.

Cad atá déanta go dtí seo?
  • Tá gealltanas tugtha ag tíortha an AE go laghdófar an meánráta luathfhágála scoile faoi bhun 10% faoi 2020;
  • I Meitheamh 2010 chomhaontaigh na hairí oideachais creat le haghaidh beartas comhleanúnach cuimsitheach fianaise-bhunaithe chun dul i ngleic le luathfhágáil scoile. Oibreoidh siad le chéile agus malartóidh siad dea-chleachtas agus eolas maidir le bealaí éifeachtacha chun aghaidh a thabhairt ar luathfhágáil scoile;
  • Idir 2011 agus 2013 bhreathnaigh meitheal um luathfhágáil scoile - ina raibh lucht déanta beartais agus cleachtóirí araon ó beagnach gach tír den AE chomh maith le daoine ón Iorua, ón Íoslainn agus ón Tuirc - ar shamplaí den dea-chleachtas san Eoraip agus rinne siad taithí a mhalartú faoi conas luathfhágáil scoile a laghdú;
  • I Márta 2012 d'eagraigh an Coimisiún comhdháil maidir le beartais chun luathfhágáil scoile a laghdú. Bliain ina dhiaidh sin, rinneadh athbhreithniú ar fhorbairtí beartais i dtaobh luathfhágála scoile in ocht gcinn de thíortha an AE.
Cad iad na chéad chéimeanna eile?

Leanfaidh meitheal um beartas scoile leis an gcomhar idir thíortha an AE.