Cosán nascleanúna

Luathfhágáil scoile

Cad é an fhadhb?

Tá nasc idir luathfhágáil scoile agus an dífhostaíocht, an t-eisiamh sóisialta agus an bhochtaineacht. Is ar iliomad cúiseanna a n-éiríonn roinnt daoine óga as oideachas agus oiliúint eile roimh am: fadhbanna pearsanta agus teaghlaigh, deacrachtaí foghlama, nó staid shocheacnamaíoch leochaileach. Tá tionchar nach beag ag leagan amach an chórais oideachais agus an timpeallacht sa scoil féin freisin.

I bhfianaise nach bhfuil aon chúis amháin ar leith le luathfhágáil scoile, níl sé éasca teacht ar réiteach na faidhbe. Sna beartais chun luathfhágáil scoile a laghdú ní mór díriú ar raon leathan cúiseanna agus ní mór an beartas oideachais agus sóisialta, obair don aos óg agus gnéithe meabhairshláinte, amhail úsáid drugaí nó fadhbanna meabhrach agus mothúchánacha, a chur san áireamh.

Cad atá déanta go dtí seo?
  • Tá gealltanas tugtha ag na Ballstáit an meánlíon luathfhágálaithe scoile a laghdú go níos lú ná 10% faoi 2020;
  • I Meitheamh 2010 tháinig na hairí oideachais ar chomhaontú ar chreat le haghaidh beartais chomhleanúnacha, chuimsitheacha, agus bunaithe ar fhianaise chun dul i ngleic le luathfhágáil scoile. Oibreoidh siad le chéile agus malartóidh siad dea-chleachtais agus eolas maidir le bealaí chun dul i ngleic go héifeachtach le fadhb na luathfhágála scoile;
  • Idir 2011 agus 2013 bhí meitheal ar luathfhágáil scoile ann, inar tugadh le chéile lucht déanta beartais agus cleachtóirí ó gach Ballstát, geall leis, chomh maith leis an Iorua, an Íoslainn agus an Tuirc. Bhreathnaigh an mheitheal ar shamplaí dea-chleachtas san Eoraip agus mhalartaigh siad a dtaithí ar luathfhágáil scoile a laghdú. Tharraing siad suas Tuarascáil Deiridhpdf(800 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  inar leagadh amach 12 phríomhtheachtaireacht do lucht ceaptha beartas agus bhunaigh siad uirlisí praiticiúla orthu trí sheicliosta maidir le beartais chuimsitheacha agus iarscríbhinn ina raibh samplaí praiticiúla ó roinnt Ballstát a léirigh na príomhtheachtaireachtaí.
  • I Márta 2012 d'eagraigh an Coimisiún comhdháil maidir le beartais chun luathfhágáil scoile a laghdú. Bliain ina dhiaidh sin, rinneadh athbhreithniú ar fhorbairtí maidir le luathfhágáil scoile in ocht mBallstát.
  • Chruthaigh an Mheitheal um Bheartas Scoileanna (2014-2015) teachtaireachtaí beartaispdf(574 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  inar sainaithníodh príomhchoinníollacha maidir le cur chuige sa scoil uile chun dul i ngleic le luathfhágáil scoile, chomh maith le 'Sraith Straitéisí Eorpach do Scoileanna' ar líne, ina bhfuil flúirse acmhainní agus samplaí praiticiúla de chleachtais éifeachtacha do lucht ceaptha beartas agus do chleachtóirí, rud a chuirfidh oideachas rathúil chun cinn agus a chuirfidh cosc le luathfhágáil scoile.
  • In 2015, ghlac an Chomhairle conclúidí maidir le luathfhágáil scoile a laghdú agus an rath ar scoil a chur chun cinn.
Cad iad na chéad chéimeanna eile?

Leanfaidh meitheal um beartas scoileanna den chomhar idir Ballstáit.

 

How can we help?