Cosán nascleanúna

Luathfhágáil scoile

Cad í an fhadhb?

Tá nasc idir dífhostaíocht, eisiamh sóisialta agus bochtaineacht. Is iomaí fáth a n-éiríonn daoine óga áirithe as oideachas agus oiliúint róluath: fadhbanna pearsanta nó sa teaghlach, deacrachtaí foghlama, nó gátar socheacnamaíoch. Cúinsí tábhachtacha freisin iad struchtúr an chórais oideachais agus an timpeallacht scoile i scoileanna ar leith.

Ós rud é nach ann d'aon mhórchúis amháin le luathfhágáil scoile, ní héasca an fhadhb a réiteach. Le beartais atá dírithe ar luathfhágáil scoile a laghdú ní mór aghaidh a thabhairt ar roinnt cúiseanna agus réimsí éagsúla a chumhdach - amhail oideachas, beartas sóisialta, obair don aos óg agus gnéithe de shláinte an aosa óig, úsáid drugaí nó fadhbanna meabhracha nó mothúchánacha.

Cad atá déanta go dtí seo?
  • Tá gealltanas tugtha ag tíortha an AE go laghdófar an meánráta luathfhágála scoile faoi bhun 10% faoi 2020;
  • I Meitheamh 2010 chomhaontaigh na hairí oideachais creat le haghaidh beartas comhleanúnach cuimsitheach fianaise-bhunaithe chun dul i ngleic le luathfhágáil scoile. Oibreoidh siad le chéile agus malartóidh siad dea-chleachtas agus eolas maidir le bealaí éifeachtacha chun aghaidh a thabhairt ar luathfhágáil scoile;
  • Idir 2011 agus 2013 bhreathnaigh meitheal um luathfhágáil scoile - ina raibh lucht déanta beartais agus cleachtóirí araon ó beagnach gach tír den AE chomh maith le daoine ón Iorua, ón Íoslainn agus ón Tuirc - ar shamplaí den dea-chleachtas san Eoraip agus rinne siad taithí a mhalartú faoi conas luathfhágáil scoile a laghdú;
  • I Márta 2012 d'eagraigh an Coimisiún comhdháil maidir le beartais chun luathfhágáil scoile a laghdú. Bliain ina dhiaidh sin, rinneadh athbhreithniú ar fhorbairtí beartais i dtaobh luathfhágála scoile in ocht gcinn de thíortha an AE.
Cad iad na chéad chéimeanna eile?

Leanfaidh meitheal um beartas scoile leis an gcomhar idir thíortha an AE.

 

How can we help?