Cur chuige sa scoil uile i leith dul i ngleic le luathfhágáil scoile

Cad é an fhadhb?

Tá nasc idir luathfhágáil scoile agus an dífhostaíocht, an t-eisiamh sóisialta, an bhochtaineacht agus an drochshláinte. Is ar iliomad cúiseanna a éiríonn roinnt daoine óga as oideachas agus oiliúint eile roimh am: fadhbanna pearsanta agus teaghlaigh, deacrachtaí foghlama, nó staid shocheacnamaíoch leochaileach. Bíonn tionchar nach beag ag leagan amach an chórais oideachais, timpeallacht na scoile agus an caidreamh idir an múinteoir agus an dalta ar an bhfadhb seo freisin.

I bhfianaise nach bhfuil aon chúis amháin ar leith le luathfhágáil scoile, níl sé éasca teacht ar réiteach na faidhbe. Sna beartais chun luathfhágáil scoile a laghdú ní mór díriú ar raon leathan cúiseanna agus ní mór an beartas oideachais agus sóisialta, obair don aos óg agus gnéithe meabhairshláinte, amhail úsáid drugaí nó fadhbanna meabhrach agus mothúchánacha, a chur san áireamh.

Cad atá déanta go dtí seo?

Cad iad na chéad chéimeanna eile?

Leanfaidh meitheal um beartas scoileanna den chomhar idir na Ballstáit a chur chun cinn.