Навигационна пътека

Преждевременно напускане на училище

Какъв е проблемът?

Преждевременното напускане на училище е свързано с безработица, социално изключване и бедност. Съществуват много причини, поради които младите хора напускат системата на образование преждевременно — лични или семейни проблеми, затруднения в ученето или нестабилно социално-икономическо положение. Начинът на организация на образователната система и средата в отделните училища също са важни фактори.

Тъй като причината за преждевременното напускане на училище не е една, няма лесни отговори. Политиките за намаляване на преждевременното напускане на училище трябва да включват мерки по отношение на редица фактори и да съчетават образователна и социална политика, работа с младежта и свързани със здравето аспекти, като например използването на наркотици и психични или емоционални проблеми.

Какво е направено досега?
Какви са следващите стъпки?

Сътрудничеството между страните от ЕС ще продължи в рамките на работна група по политиката за училищно образование.

 
unknown label

How can we help?