Общоучилищен подход към преждевременното напускане на училище

Какъв е проблемът?

Преждевременното напускане на училище е свързано с безработица, социално изключване, бедност и лошо здравословно състояние. Има много причини, поради които някои млади хора се отказват преждевременно от образование и обучение: лични или семейни проблеми, трудности при ученето или нестабилно социално-икономическо положение. Начинът, по който е организирана образователната система, средата в училищата и отношенията между учители и ученици също са важни фактори.

Тъй като причината за преждевременното напускане на училище не е една, лесни отговори не съществуват. Политиките за намаляване на преждевременното напускане на училище трябва да включват мерки по отношение на редица фактори и да съчетават образователна и социална политика, работа с младежта и свързани със здравето аспекти, като например използването на наркотици и психични или емоционални проблеми.

Какво е направено досега?

Какви са следващите стъпки?

Сътрудничеството между страните от ЕС ще продължи в рамките на работна група по политиката за училищно образование.

Законодателство/инициативи на ЕС