Navigačný riadok

Predškolské vzdelávanie a starostlivosť

Prečo je potrebné?

Predškolské vzdelávanie a starostlivosť o deti môže položiť základy pre neskorší úspech, pokiaľ ide o vzdelanie, pohodu, zamestnateľnosť a začlenenie sa do spoločnosti, a to najmä v prípade detí zo znevýhodneného prostredia.

Systémy vzdelávania a starostlivosti o malé deti (od narodenia po dosiahnutie veku povinnej školskej dochádzky) sa v jednotlivých krajinách rôznia. Krajiny EÚ spolupracujú na vytvorení vysokokvalitných a dostupných systémov vzdelávania a starostlivosti v členských štátoch.

Čo sa doteraz dosiahlo?

Komisia stanovila priority pre predškolské vzdelávanie a starostlivosť o deti s cieľom zlepšiť prístup k službám a zvýšiť ich kvalitu od narodenia až po začiatok povinnej školskej dochádzky. Práca v tejto oblasti sa začala v roku 2012 v spolupráci s medzinárodnými organizáciami a zúčastnenými stranami.

Prioritami sú:

  • rozvíjať politické usmernenia,
  • získavať viac údajov a podporovať výskum na európskej úrovni,
  • podporovať najúčinnejšie využívanie európskych finančných prostriedkov.
Aké budú ďalšie kroky?
 

How can we help?