Navigačný riadok

Kľúčové kompetencie

O čo ide?

Európska komisia spolupracuje s krajinami EÚ na posilnení „kľúčových kompetencií“ – vedomostí, zručností a postojov, ktoré pomôžu študentom dosiahnuť osobné naplnenie a neskôr si nájsť prácu a zapojiť sa do života spoločnosti. Medzi tieto kompetencie patria tradičné zručnosti, ako sú komunikácia v rodnej reči, cudzie jazyky, počítačové zručnosti, schopnosť čítať a písať a základné zručnosti v matematike a prírodných vedách, ako aj horizontálne zručnosti, napríklad naučiť sa učiť, sociálna a občianska zodpovednosť, iniciatíva a podnikavosť, kultúrne povedomie a kreativita.

Prístup sa zakladá na podpore kľúčových kompetencií prostredníctvom:

Čo sa doteraz dosiahlo?
 

How can we help?