O čo ide?

Európska komisia spolupracuje s krajinami EÚ na posilnení „kľúčových kompetencií“ – vedomostí, zručností a postojov, ktoré sú potrebné na dosiahnutie osobného naplnenia a rozvoja, zamestnateľnosti, sociálneho začlenenia a aktívneho občianstva každého z nás.

Medzi kľúčové kompetencie patria:

Prístup sa zakladá na podpore kľúčových kompetencií prostredníctvom:

  • zabezpečenia vysokokvalitného vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania pre všetkých,
  • podpory celej škály vzdelávacích prístupov a kontextov, a to s perspektívou celoživotného vzdelávania,
  • skúmania prístupov k posudzovaniu a overovaniu kľúčových kompetencií.

Čo sa doteraz dosiahlo?

Komisia začala v júni 2016 revíziu odporúčania o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie z roku 2006 s cieľom aktualizovať toto odporúčanie a ďalej tak podporiť rozvoj kľúčových kompetencií v celej Európe.
 
Na základe záverov preskúmania prijala Komisia 17. januára 2018 návrh nového odporúčania o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie. Odporúčanie Rady o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie bolo prijaté v máji 2018.