Navigacijski put

Ključne kompetencije

U čemu je bit?

Europska komisija surađuje s državama članicama EU-a kako bi se ojačale „ključne kompetencije” – znanja, vještine i stavovi koji će učenicima olakšati ostvarivanje osobnog ispunjenja, a kasnije u životu i pronalaženje posla i sudjelovanje u društvu. Te ključne kompetencije obuhvaćaju „tradicionalne” vještine kao što su komunikacija na materinjem jeziku, strani jezici, digitalne vještine, pismenost i osnovne vještine u matematici i znanosti te prenosive vještine – učenje učenja, društvenu i građansku odgovornost, inicijativu i poduzetništvo, kulturnu svijest i kreativnost.

Ključne kompetencije promiču se na sljedeće načine:

Što je dosad učinjeno
 

How can we help?