Διαδρομή πλοήγησης

Bασικές ικανότητες

Περί τίνος πρόκειται;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τις χώρες της ΕΕ για να ενισχύσει τις «βασικές ικανότητες», δηλαδή γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να ολοκληρώσουν την προσωπικότητά τους και, αργότερα στη ζωή τους, να βρουν εργασία και να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία. Οι βασικές αυτές ικανότητες περιλαμβάνουν «παραδοσιακές δεξιότητες» όπως επικοινωνία στη μητρική γλώσσα και σε ξένες γλώσσες, ψηφιακές γνώσεις, γραφή και ανάγνωση και στοιχειώδεις γνώσεις μαθηματικών και θετικών επιστημών, καθώς και οριζόντιες δεξιότητες όπως η ικανότητα εκμάθησης, η κοινωνική και πολιτική υπευθυνότητα, η ανάληψη πρωτοβουλιών και η επιχειρηματικότητα, η πολιτισμική ευαισθητοποίηση και η δημιουργικότητα.

Η προσέγγιση συνίσταται στη βελτίωση των βασικών ικανοτήτων μέσω:

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;
 

How can we help?