Навигационна пътека

Ключови компетентности

За какво става въпрос?

Европейската комисия работи със страните от ЕС за подобряване на „ключовите компетентности“ — знания, умения и нагласи, които помагат на учащите да постигнат личностна реализация и, на по-късен етап от живота си, да намерят работа и да участват в живота на обществото. Тези ключови компетентности включват „традиционни“ умения като общуване на майчиния език, владеене на чужди езици, цифрови умения, грамотност и основни умения в областта на математиката и природните науки, както и хоризонтални умения като умения за учене, социална и гражданска отговорност, инициативност и предприемачество, културна осъзнатост и творчество.

Развитието на ключовите компетентности се насърчава чрез:

Какво е направено досега
 
unknown label

How can we help?