Akú má EÚ úlohu v oblasti podpory jazykov?

Európska komisia má veľký záujem podporovať jazykové vzdelávanie ajazykovú rozmanitosť v celej Európe s cieľom zlepšiť základné jazykové zručnosti.

V spolupráci s vládami členských štátov sa snaží dosiahnuť ambiciózny cieľ: umožniť občanom dohovoriť sa okrem materinského jazyka dvomi ďalšími jazykmi. Na tomto „barcelonskom cielipdf“ sa v roku 2002 dohodli hlavy štátov a predsedovia vlád krajín EÚ. 

V oznámení z roku 2008 s názvom „Viacjazyčnosť: devíza pre Európu a spoločný záväzok“ sa uvádza činnosť Komisie v tejto oblasti. Medzi priority patrí:

  • pomoc krajinám EÚ pri vytváraní nových vzdelávacích nástrojov, ktoré majú zabezpečiť lepšie jazykové zručnosti v čase ukončenia školskej dochádzky;

  • zhromažďovanie údajov na monitorovanie pokroku v oblasti výučby a štúdia jazykov. Cieľom je podporovať znalosť viac ako jedného jazyka, čo má priniesť lepšie šance na trhu práce a umožniť ľuďom voľný pohyb v rámci EÚ;

  • odmeňovanie inovácie v oblasti výučby a štúdia jazykov.

Prečo je to potrebné?

Snaha Európskej únie byť zjednotenou v rozmanitosti je základom celého európskeho projektu. Súčasťou tohto je aj harmonické spolunažívanie mnohých jazykov v Európe. Jazyky môžu ľudí spájať, sprístupňujú im iné krajiny a kultúry a umožňujú navzájom si lepšie porozumieť.

Ovládanie cudzích jazykov má čoraz významnejšiu úlohu pri zvyšovaní zamestnateľnosti mladých ľudí a ich pripravenosti na prácu v zahraničí. Majú tiež vplyv na konkurencieschopnosť. Nedostatočné jazykové znalosti znamenajú pre mnohé spoločnosti stratu obchodných príležitostí a sú prekážkou pre pracovníkov, ktorí by si chceli nájsť prácu mimo svojej krajiny.

Napriek tomu mnoho Európanov aj naďalej ukončuje školskú dochádzku bez praktických znalostí druhého jazyka – čo je dôvodom na zefektívnenie výučby a štúdia jazykov.

Súčasné iniciatívy

Európska komisia na tieto potreby reaguje tým, že:

Tieto aktivity podporuje prostredníctvom:

  • spolupráce s Radou Európy a jej Európskym centrom moderných jazykov, ktorého hlavným zameraním je inovácia výučby jazykov;

  • spolupráce s poskytovateľmi jazykových služieb európskych inštitúcií, najmä oddeleniami Komisie pre preklad; a tlmočenie s cieľom podporovať vzdelávanie a odbornú prípravu lingvistov;

  • udeľovania Európskej jazykovej značky s cieľom podporiť nové metódy výučby jazykov.

Nové príležitosti pre mladých ľudí na zlepšenie ich jazykových znalostí prostredníctvom štúdia a odbornej prípravy v zahraničí ponúka aj nový program Erasmus+.