Jaką rolę odgrywa UE w promowaniu nauki języków obcych?

Komisja Europejska silnie wspiera naukę języków obcych i różnorodność językową w całej Europie z myślą o podniesieniu poziomu podstawowych umiejętności językowych obywateli.

Komisja współpracuje z rządami krajowymi, aby zrealizować ambitny cel: każdy obywatel powinien znać co najmniej dwa języki obce. Ten tzw. cel barcelońskipdf szefowie państw i rządów UE uzgodnili w 2002 r. 

W 2008 r. Komisja przyjęła komunikat pt. Wielojęzyczność: atut dla Europy i wspólne zobowiązanie, w którym podkreślono działania Komisji w tym obszarze. Do priorytetowych celów należą:

  • wspieranie krajów UE w opracowywaniu nowych narzędzi edukacyjnych umożliwiających zapewnienie absolwentom szkół lepszej znajomości języków

  • gromadzenie danych w celu monitorowania postępów w nauczaniu i uczeniu się języków obcych – aby wspierać biegłe opanowanie więcej niż jednego języka obcego jako sposobu na zwiększenie szans na zdobycie pracy i ułatwienie obywatelom przemieszczania się w obrębie UE

  • nagradzanie innowacji w nauczaniu i nauce języków.

Dlaczego jest to potrzebne?

Dążenie Unii Europejskiej do zjednoczenia w różnorodności leży u podstaw całego projektu integracji europejskiej. Harmonijne współistnienie wielu języków w Europie jest urzeczywistnieniem tych aspiracji. Języki łączą ludzi, sprzyjają poznawaniu innych krajów i kultur oraz ułatwiają wzajemne zrozumienie.

Znajomość języków obcych w coraz większym stopniu wpływa na zwiększenie szans zatrudnienia młodych ludzi i przygotowanie ich do pracy za granicą. Jest to także jeden z czynników wpływających na konkurencyjność; z powodu słabej znajomości języków wiele przedsiębiorstw ponosi straty, a pracownicy, którzy mogą być zainteresowani poszukiwaniem pracy poza swoim krajem, nie mogą wykorzystać tej szansy.

Wciąż jeszcze zbyt wielu Europejczyków opuszcza szkoły bez praktycznej znajomości drugiego języka obcego – co jest wystarczającym powodem, aby zwiększyć skuteczność nauczania i uczenia się języków.

Jakie działania są podejmowane?

Komisja Europejska dąży do poprawy sytuacji poprzez:

Działania te są wspierane poprzez:

Nowy program Erasmus+ oferuje młodym ludziom nowe możliwości doskonalenia swojej znajomości języków obcych dzięki nauce i szkoleniom za granicą.