Kāda ir Komisijas loma valodu sekmēšanā?

Eiropas Komisija tiecas sekmēt valodu apguvi un valodu daudzveidību visā Eiropā, lai uzlabotu valodu pamatprasmes.

Tā sadarbojas ar dalībvalstu valdībām un kompetentajām iestādēm, lai īstenotu vērienīgu mērķi:  nodrošināt, lai iedzīvotāji varētu sazināties divās svešvalodās. Šo “Barselonas mērķipdf” 2002. gadā izvirzīja ES valstu vadītāji. 

2008. gada paziņojums “Daudzvalodība: Eiropas priekšrocība un kopīga apņemšanās” iepazīstina ar Komisijas darbībām šajā jomā. Tās galvenās prioritātes ir šādas:

  • palīdzēt ES dalībvalstīm izstrādāt jaunus izglītības instrumentus, kas ļautu uzlabot skolu beigušo jauniešu svešvalodu zināšanas un prasmes;

  • vākt datus, kas ļautu sekot progresam valodu pasniegšanā un apguvē, lai veicinātu spējas lietot vairākas valodas un līdz ar to uzlabotu nodarbinātības perspektīvas, tajā pašā laikā veicinot mobilitāti ES;

  • atalgot inovāciju valodu pasniegšanas un apguves jomā.

Kāpēc ir jārīkojas?

Visa Eiropas projekta pamatā ir Eiropas Savienības centieni panākt vienotību daudzveidībāHarmoniska daudzu valodu līdzāspastāvēšana Eiropā ir konkrēts pierādījums. Valodas var kalpot par tiltu starp cilvēkiem un tuvināt tos, padarot citas valstis un kultūras mums pieejamas un ļaujot mums labāk saprasties.

Svešvalodu prasmes kļūst arvien svarīgākas, lai uzlabotu jauniešu nodarbināmību un sagatavotu viņus darbam ārzemēs. Tas ir arīkonkurētspējas faktors; vāju valodu prasmju dēļ daudzi uzņēmumi palaiž garām iespējas noslēgt līgumus, un tās ir par šķērsli darba ņēmējiem, kuri vēlas atrast darbu ārzemēs.

Tomēr daudzi eiropieši joprojām atstāj skolu bez praktiskām svešvalodas zināšanām — labs iemesls valodu pasniegšanas un apguves efektivitātes uzlabošanai.

Ko dara Komisija?

Eiropas Komisija reaģē uz šīm vajadzībām:

Komisija atbalsta šīs darbības:

Visbeidzot jaunā programma “Erasmus+” piedāvā jauniešiem jaunas valodu apguves un mācību iespējas, lai nostiprinātu viņu prasmes šajā jomā.