Cén ról atá ag an Aontas Eorpach maidir le teangacha a chur chun cinn?

Tá an-spéis ag an gCoimisiún Eorpach foghlaim teangacha agus éagsúlacht teanga a chur chun cinn ar fud na hEorpa ar mhaithe le bunscileanna teanga a fheabhsú.

Tá sé i mbun oibre i gcomhar leis na rialtais náisiúnta maidir le sprioc uaillmhianach a bhaint amach: é a chur ar chumas na saoránach cumarsáid a dhéanamh in dhá theanga sa bhreis ar a dteanga dhúchais. Tháinig cinn stáit agus rialtais an Aontais Eorpaigh ar chomhaontú faoi sin in 2002 – cuspóir Barcelonapdf a thugtar air.

I dTeachtaireacht sa bhliain 2008 lteangachas: tairbhe don Eoraip agus tiomantas comhpháirteach rinne an Coimisiún cur síos ar na bearta atá ar siúl aige sa réimse seo. Seo roinnt de na tosaíochtaí:

  • cabhrú leis na Ballstáit uirlisí nua oideachais a fhorbairt le go mbeidh scileanna teanga níos fearr ag daltaí agus iad ag fágáil na scoile;

  • sonraí a bhailiú le gur féidir monatóireacht a dhéanamh ar mhúineadh teangacha agus ar fhoghlaim teangacha, rud a spreagfaidh inniúlacht i níos mó ná teanga amháin. Fágfaidh sé sin go mbeidh níos mó deiseanna ag duine post a fháil agus beidh daoine in ann bogadh timpeall na hEorpa;

  • aitheantas a thabhairt don nuálaíocht i múineadh teangacha agus i bhfoghlaim teangacha.

Cén fáth a bhfuil gá leis?

Is é ardmhian an Aontais Eorpaigh bheith aontaithe san éagsúlachtbuncloch thionscadal na hEorpa ina iomláine. Is é an chaoi a n-éiríonn le líon mór teangacha maireachtáil le chéile san Eoraip an sampla is suntasaí den ardaidhm sin. Dúnann teangacha na bearnaí idir daoine, osclaíonn siad slí chuig tíortha agus cultúir eile, agus fágann siad go dtuigimid a chéile níos fearr.

Tá an ról atá ag scileanna teanga iasachta ag éirí níos tábhachtaí le gur féidir le daoine óga post a aimsiú agus le hiad a ullmhú do phoist i dtíortha eile. Is gné thábhachtach den acmhainn iomaíochta na scileanna sin freisin; fágann drochscileanna teanga nach n-éiríonn le gnólachtaí conarthaí a bhaint agus cuirtear bac ar oibrithe a mbeadh ag iarraidh dul ag obair i dtír eile.

In ainneoin sin uile, fágann i bhfad an iomarca daoine óga san Eoraip an scoil gan eolas praiticiúil acu ar an dara teanga. Is leor an chúis sin amháin le go ndéanfaí teangacha a mhúineadh agus a fhoghlaim ar shlí níos éifeachtaí.

Céard atá á dhéanamh?

Seo mar a bhfuil an Coimisiún Eorpach ag tabhairt aghaidh ar na riachtanais sin:

Seo mar a thugann sé tacaíocht do na bearta sin:

  • oibríonn sé i gcomhar le Comhairle na hEorpa agus le Lárionad Eorpach na Nuatheangacha, ionad atá dírithe, go sonrach, ar an nuálaíocht i múineadh teangacha;

  • oibríonn sé i gcomhar le soláthraithe seirbhísí teanga na n-institiúidí Eorpacha, go háirithe seirbhísí Aistriúcháinagus Ateangaireachta an Choimisiúin, chun an t-oideachas agus an oiliúint a chur chun cinn i measc teangeolaithe;

  • bronnann sé an Séala Eorpach Teanga ar mhaithe le teicnící nua sa teagasc teangacha a chur chun cinn.

Cuireann an clár nua Erasmus+ deiseanna ar fáil do dhaoine óga le gur féidir leo a scileanna teanga a bheachtú agus iad i mbun foghlama nó oiliúna i dtír eile.