EU:n tehtävä kieltenoppimisen edistämisessä

Euroopan komissio haluaa edistää kieltenoppimista ja kielellistä monimuotoisuutta ympäri Eurooppaa, jotta kansalaisten kielitaito paranisi.

Se tekee yhteistyötä eri maiden hallitusten kanssa saavuttaakseen kunnianhimoisen päämäärän: EU toivoo, että kansalaiset pystyisivät kommunikoimaan äidinkielensä lisäksi 2 muulla kielellä. Tästä ns. Barcelonan tavoitteestapdf sovittiin vuonna 2002 EU:n valtion- ja hallitusten päämiesten kesken. 

Euroopan monikielisyyttä käsittelevässä komission tiedonannossa vuodelta 2008 hahmotellaan komission toimet monikielisyyden edistämisen saralla. Etusijalla ovat seuraavat tavoitteet:

  • auttaa EU-maita kehittämään uusia oppimisvälineitä, joilla voidaan varmistaa, että koulunsa päättävillä oppilailla ja opiskelijoilla on aiempaa parempi kielitaito

  • kerätä tietoa kieltenopetuksen ja -oppimisen kehityksestä – näin voidaan kannustaa ihmisiä opettelemaan useampia kieliä, jotta heidän työmahdollisuutensa paranisivat ja jotta heidän olisi helpompi liikkua EU:n sisällä

  • palkita kieltenopetuksen ja -oppimisen alalla tehtyjäinnovaatioita.

Monikielisyysstrategian tarkoitus

EU:n pyrkimys olla moninaisuudessaan yhtenäinen on koko Euroopan yhdentymishankkeen perusta. Eri kielten rauhanomainen rinnakkaiselo Euroopassa ilmentää tätä pyrkimystä. Kielet voivat rakentaa siltaa ihmisten välille ja tuoda siten meitä lähemmäksi muita maita ja kulttuureja ja auttaa meitä ymmärtämään paremmin toisiamme.

Vieraiden kielten osaaminen on koko ajan tärkeämpää, kun halutaan helpottaa nuorten työllistymistä ja valmentaa heitä ulkomailla työskentelyyn. Kielitaito vaikuttaa myös kilpailukykyyn, sillä heikon kielitaidon vuoksi monet yritykset menettävät sopimuksia ja työntekijöiden on hankala löytää työtä ulkomailta.

Siitä huolimatta monet eurooppalaiset päättävät koulunsa niin, että eivät osaa käytännössä mitään toista kieltä. Tämän vuoksi kieltenopetusta ja -oppimista on tehostettava.

Euroopan komission toimet

Komissio reagoi Euroopan kielitilanteeseen seuraavilla tavoilla:

  • toteuttamalla toimet, jotka esitetään koulutuksen uudelleenajattelua käsittelevässä tiedonannossa ja kielitaidon tarpeellisuutta erittelevässä valmisteluasiakirjassa

  • harjoittamalla politiikkaa, joka perustuu tutkimustietoonja vaikuttaa toivotulla tavalla

  • osallistumalla siirrettäviä taitoja ja erityisesti kielitaitoa käsittelevien työryhmien toimintaan yhdessä jäsenmaiden asiantuntijoiden kanssa.

Lisäksi komissio:

Lisäksi uusi Erasmus+ -ohjelma tarjoaa nuorille tilaisuuksia hioa kielitaitojaan opiskelemalla ja työskentelemällä ulkomailla.