Ο ρόλος της ΕΕ στην προώθηση των γλωσσών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να προωθήσει την εκμάθηση ξένων γλωσσώνκαι τη γλωσσική πολυμορφία σε όλη την Ευρώπη με στόχο τη βελτίωση των βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων.

Συνεργάζεται δε με τις εθνικές κυβερνήσεις για την επίτευξη ενός φιλόδοξου στόχου: να μπορούν οι πολίτες να επικοινωνούν σε 2 ξένες γλώσσες εκτός της μητρικής τους. Αυτός ο λεγόμενος "στόχος της Βαρκελώνηςpdf" συμφωνήθηκε το 2002 από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ. 

Στην ανακοίνωση του 2008 "Πολυγλωσσία: πλεονέκτημα για την Ευρώπη και κοινή δέσμευση" αναφέρονται οι δραστηριότητες της Επιτροπής στον συγκεκριμένο τομέα. Ανάμεσα στις προτεραιότητες συγκαταλέγονται οι εξής:

  • παροχή βοήθειας στις χώρες της ΕΕ για να δημιουργήσουννέα εκπαιδευτικά εργαλεία, ώστε οι μαθητές που εγκαταλείπουν το σχολείο να έχουν καλύτερες γλωσσικές γνώσεις

  • συγκέντρωση στοιχείων όσον αφορά τηνπαρακολούθηση της προόδου στον τομέα της διδασκαλίας και εκμάθησης ξένων γλωσσών - για να ενθαρρυνθεί η εκμάθηση περισσοτέρων της μιας γλωσσών με στόχο τη βελτίωση των προοπτικών εύρεσης εργασίας και κυκλοφορίας εντός της ΕΕ

  • επιβράβευση της καινοτομίας στη διδασκαλία και την εκμάθηση ξένων γλωσσών.

Γιατί είναι αναγκαία η ανάληψη δράσης;

Πίσω από κάθε ευρωπαϊκή πρωτοβουλία βρίσκεται η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι ενωμένη μέσα από τη διαφορετικότητα. Αυτό ακριβώς εκφράζει η αρμονική συνύπαρξη πολλών γλωσσών στην Ευρώπη. Οι γλώσσες αποτελούν γέφυρες μεταξύ των ανθρώπων, διευκολύνοντας την πρόσβασή μας σε άλλες χώρες και πολιτισμούς, καθώς και το να κατανοούμε καλύτερα ο ένας τον άλλον.

Η γνώση ξένων γλωσσών παίζει ολοένα σημαντικότερο ρόλο για τους νέους, βελτιώνοντας τις προοπτικές τους να βρουν δουλειά και δίνοντάς τους τα απαραίτητα εφόδια για να εργαστούν στο εξωτερικό. Η γνώση ξένων γλωσσών αποτελεί επίσης παράγοντα ανταγωνιστικότητας. Η έλλειψη γλωσσικών γνώσεων κάνει πολλές επιχειρήσεις να χάνουν συμβόλαια και αποτελεί φραγμό για τους εργαζομένους που θέλουν να εργαστούν σε άλλη χώρα εκτός της δικής τους.

Ωστόσο, πάρα πολλοί Ευρωπαίοι εξακολουθούν να εγκαταλείπουν το σχολείο χωρίς να κατέχουν μια δεύτερη γλώσσα. Γι' αυτό θα πρέπει η διδασκαλία και εκμάθηση ξένων γλωσσών να γίνεται με αποτελεσματικότερο τρόπο.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίνεται σ' αυτές τις ανάγκες με τους εξής τρόπους:

Η Επιτροπή στηρίζει τις δραστηριότητες αυτές με τους εξής τρόπους:

  • συνεργαζόμενη με το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης, κύριος στόχος του οποίου είναι η καινοτομία στη διδασκαλία ξένων γλωσσών

  • συνεργαζόμενη με τις γλωσσικές υπηρεσίες των ευρωπαϊκών οργάνων, ιδίως με τις γενικές διευθύνσεις Μετάφρασης και Διερμηνείας της Επιτροπής, για την προώθηση της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης των γλωσσομαθών

  • απονέμοντας το βραβείο European Language Label για να ενθαρρύνει την εφαρμογή νέων τρόπων διδασκαλίας των ξένων γλωσσών.

Τέλος, το νέο πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει νέες δυνατότητες στους νέους για να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους γνώσεις συμμετέχοντας σε προγράμματα σπουδών και κατάρτισης στο εξωτερικό.