Каква роля играе ЕС за популяризирането на чуждоезиковото обучение?

Европейската комисия упорито насърчава изучаването на чужди езици и езиковото многообразие в Европа, за да се подобрят основните езикови умения.

Тя работи съвместно с националните правителства за постигането на една амбициозна цел: да се даде възможност на гражданите да общуват на 2 езика, различни от техния майчин език. Договореност за тази „цел от Барселонаpdf “ бе постигната през 2002 г. от държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС. 

В съобщението от 2008 г. „Многоезичието — преимущество за Европа и обща отговорност “ са набелязани дейностите на Комисията в тази област. Сред приоритетите са:

  • оказване на помощ на страните от ЕС да разработватнови образователни инструменти, за да се гарантира, че завършващите училище имат по-добри езикови умения;

  • събиране на данни за наблюдение на напредъка в преподаването и изучаването на езици, за да се насърчи владеенето на повече от един език като начин за подобряване на възможностите за намиране на работа и за да се даде възможност на хората да се преместват в пределите на ЕС;

  • отличаване на иновациите в преподаването и изучаването на езици.

Защо е необходимо това?

Стремежът на Европейския съюз да бъде единен в многообразието е в основата на целия европейски проект. Хармоничното съвместно съществуване на много езици в Европа  е въплъщение на този стремеж. Езиците могат да изграждат мостове между хората, давайки ни достъп до други страни и култури и възможност да се разбираме по-добре.

Чуждоезиковите умения играят все по-голяма роля за повишаване на пригодността за заетост на младите хора и на тяхната подготвеност за работа в чужбина. Те са също така и фактор за конкурентоспособност: недостатъчните езикови умения са причина много компании да губят договори и пречка за работниците, които биха желали да си търсят работа извън своята страна.

Въпреки това твърде много европейци все още напускат училище без работни познания по втори език — достатъчно основание за повишаване на ефективността на преподаването и изучаването на езици.

Какво се прави?

Европейската комисия отговаря на тази необходимост, като:

Тя подкрепя тези действия, като:

И накрая, новата програма „Еразъм+“ предоставя нови възможности на младите хора да усъвършенстват езиковите си умения чрез обучение в чужбина.