Vad är det?

Ett verktyg kan vara en referensram, bedömningsnorm, testmetod eller annat initiativ för att förbättra språkkunskaperna i EU.

Vad går det ut på?

De nationella utbildningssystemen och bedömningsnormerna varierar stort inom EU. Det framgår tydligt av den årliga utbildningsöversikten och de landanalyser som en särskild expertgrupp gör. För att fler ska kunna studera och jobba i hela EU måste det bli lättare att bedöma färdigheter och kvalifikationer.

I rådets slutsatser om flerspråkighet och utvecklingen av språkkunskaperpdf från 2014 uppmanas länderna att använda EU:s olika verktyg och initiativ för att främja språkinlärning.

Vad har man gjort hittills?

Den europeiska referensramen för språk är på väg att bli en europeisk standard för att mäta resultaten. Tillsammans med Europeiska centrumet för moderna språk håller kommissionen på att vidareutveckla referensramen.

Förmågan att kommunicera på främmande språk är en av de åtta nyckelkompetenser som beskrivs i EU:s rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande Visa översättning av föregående länk  från 2006. Den utgör en ram för EU:s utbildningssatsningar.

Europass-portalen kan den som söker jobb dokumentera sina språkkunskaper i ett språkpass.

Vad blir nästa steg?

Relang-projektet ska hjälpa lärare att koppla sina språkprov till referensramen. Syftet är att säkra utbildningens kvalitet och göra det lättare att flytta inom EU.

Arbetsgruppen om överförbara färdigheter English (en) inom Utbildning 2020 undersöker kopplingen mellan referensramen för språkkunskaper och den europeiska referensramen för kvalifikationer för att se hur man bäst kan utnyttja deras gemensamma grund.