Informacje ogólne

Narzędzia pomocne w rozwijaniu umiejętności językowych w UE mogą przybierać formę struktury ramowej, standardów oceny, metod badania i innych inicjatyw.

Dlaczego jest to potrzebne?

Systemy edukacji i standardy oceny w poszczególnych krajach UE znacznie się różnią. Wyraźnie wskazują na to coroczny monitor kształcenia i szkolenia oraz analiza porównawcza opracowana przez grupę ekspertów ds. języków w szkoleniu i kształceniu. Aby ułatwić osobom uczącym się i osobom pracującym korzystanie z prawa do swobodnego przemieszczania się w UE, trzeba uprościć system oceny ich umiejętności i kwalifikacji.

W swoich konkluzjach w sprawie wielojęzyczności i rozwijania kompetencji językowychpdf z 2014 r. Rada Ministrów Edukacji wezwała państwa członkowskie do szerszego korzystania z unijnych narzędzi i inicjatyw w zakresie przejrzystości mających wspierać i promować naukę języków.

Co zrobiono do tej pory?

Europejski system opisu kształcenia językowego (CEFR) stopniowo staje się europejskim standardem pomiaru postępów w nauce języka. Komisja Europejska i Europejskie Centrum Języków Nowożytnych pracują wspólnie nad optymalnym wykorzystaniem i dalszym rozwojem CEFR.

Umiejętność porozumiewania się w językach obcych jest jedną z ośmiu kompetencji kluczowych wymienionych w zaleceniu z 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie Wybierz wersję językową tego linka . Stanowi ono ogólnounijne ramy dla priorytetów w zakresie kształcenia i szkolenia.

W portalu internetowym Europass osoby szukające pracy mogą za pomocą europejskiego paszportu językowego odpowiednio udokumentować swoją znajomość języków obcych.

Kolejne kroki

Projekt RELANG ma pomagać nauczycielom w dostosowaniu egzaminów językowych do wymagań CEFR. Jego celem jest wspieranie wysokiej jakości w obszarze edukacji i ułatwianie swobodnego przepływu osób na terytorium UE.

Grupa robocza ds. umiejętności transferowalnych ET2020 English (en) bada aktualnie synergię między CEFR a europejskimi ramami kwalifikacji i zastanawia się, jak można najlepiej oba systemy wykorzystać.