O čemu se radi?

Alat može biti okvir, standard ocjenjivanja, metoda testiranja i druga inicijativa za razvoj jezičnih vještina u EU-u.

Zašto je to potrebno?

Nacionalni obrazovni sustavi i standardi ocjenjivanja znatno se razlikuju diljem EU-a. To je jasno vidljivo u godišnjem Pregledu obrazovanja i osposobljavanja i usporednoj analizi koju izrađuje stručna skupina za jezike u obrazovanju i osposobljavanju. Ako se učenici i radnici mogu slobodno kretati unutar EU-a, potrebno je olakšati ocjenjivanje vještina i kvalifikacija.

U zaključcima Vijeća o višejezičnosti i razvoju jezičnih kompetencija iz 2014.pdf, Vijeće ministara obrazovanja poziva nacionalne vlade da bolje iskoriste alate i inicijative EU-a za transparentnost osmišljene za podršku učenju jezika i njegovo promicanje.

Što je dosad učinjeno?

Zajednički europski referentni okvir za jezične kompetencije (CEFR) postupno postaje europski standard za mjerenje napretka u učenju jezika. Europska komisija i Europski centar za moderne jezike zajednički rade na uporabi i razvoju CEFR-a.

Mogućnost komunikacije na stranim jezicima jedna je od osam ključnih vještina navedenih u dokumentu o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje iz 2006. Odaberi prijevod prethodne poveznice . Time se osigurava okvir na razini EU-a za prioritete u obrazovanju i osposobljavanju.

Portal Europass tražiteljima posla omogućuje dokumentiranje jezičnih vještina pomoću europske jezične putovnice.

Što je sljedeće?

Projekt RELANG osmišljen je kako bi se učiteljima olakšalo povezivanje jezičnih ispita s CEFR-om. Cilj projekta je promicanje osiguranja kvalitete u obrazovanju i olakšavanje kretanja ljudi unutar EU-a.

Radna skupina ET2020 za prenosive vještine English (en) ispituje preklapanje CEFR-a i Europskog kvalifikacijskog okvira te razmatra najbolji način za iskorištavanje tih zajedničkih točaka.