Yleistä

Kielitaidon parantamiseen tähtääviä apuvälineitä EU:ssa ovat erilaiset viitekehykset, arviointiperusteet, testausmenetelmät ja muut kielitaitoon liittyvät hankkeet.

Tämänhetkinen tilanne

Koulutusjärjestelmät ja taitojen arviointiperusteet eroavat toisistaan huomattavasti eri EU-maissa. Tämä käy selvästi ilmi tuloksista, jotka on saatu vuosittain toteutettavasta koulutuksen seurantakatsauksesta ja asiantuntijaryhmän tekemästä kieltenopetuksen vertailusta. Jotta opiskelijat ja työntekijät voisivat liikkua vapaasti EU:n alueella, osaamisen ja pätevyyden arviointia tulisi helpottaa.

Monikielisyyttä ja kielitaidon kehittämistä koskevissa neuvoston päätelmissäpdf (2014) opetusministerit kehottavat EU-maiden hallituksia hyödyntämään paremmin EU:n tarjoamia apuvälineitä ja hankkeita, joilla voidaan parantaa vertailtavuutta ja edistää kieltenoppimista.

Tähänastiset saavutukset

Kielitaitoa koskeva yhteinen eurooppalainen viitekehys on vähitellen muuttumassa Euroopan laajuiseksi standardiksi kieltenoppimisen arvioinnissa. Euroopan komissio ja Euroopan nykykielten keskus työskentelevät yhdessä viitekehyksen käytön edistämiseksi.

Vieraiden kielten osaaminen on yksi kahdeksasta keskeisestä taidosta, jotka esitetään elinikäisen oppimisen avaintaitoja koskevassa suosituksessa Näytä edellisen linkin kieliversiot  vuodelta 2006. Suosituksesta käy ilmi, mitä taitoja kaikkien EU-maiden tulisi koulutuksessa painottaa.

Europass-portaalissa työnhakijat voivat arvioida kielitaitoaan ja luoda itselleen eurooppalaisen kielipassin.

Jatkotoimet

Relang-hankkeen tavoitteena on auttaa opettajia hyödyntämään kielitaitoa koskevaa eurooppalaista viitekehystä osaamisen arvioinnissa. Hankkeella pyritään varmistamaan koulutuksen laatu ja helpottamaan kansalaisten liikkumista EU:ssa.

Siirrettävissä oleviin taitoihin keskittyvä Eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategiset puitteet -työryhmä English (en) tarkastelee kielitaitoa ja tutkintoja koskevien eurooppalaisten viitekehysten päällekkäisyyksiä ja selvittää, miten viitekehysten yhteisiä sisältöjä voitaisiin parhaiten hyödyntää.