Mis see on?

Vahend võib olla raamistik, hindamisstandard, testimismeetod või muu algatus, mis aitab arendada keeleoskust ELis.

Miks see on vajalik?

Riiklikud haridussüsteemid ja hindamisstandardid on ELis riigiti väga erinevad. Iga-aastane hariduse ja koolituse valdkonna ülevaade ning keeli hariduses ja koolituses käsitlenud töörühma koostatud võrdlev analüüs näitavad seda selgelt. Kui õppijad ja töötajad liiguvad ELis vabalt ringi, tuleb oskuste ning kvalifikatsioonide hindamine lihtsamaks teha.

2014. aasta nõukogu järeldustes mitmekeelsuse ja keeleoskuse arendamise kohtapdf kutsub haridusministrite nõukogu riikide valitsusi üles kasutama tõhusamalt ELi läbipaistvusvahendeid ning algatusi, mille eesmärk on keeleõppe toetamine ja edendamine.

Mida on seni saavutatud?

Euroopa keeleõppe raamdokument (CEFR) on keeleõppealaste edusammude hindamisel järk-järgult muutumas Euroopa standardiks. Euroopa Komisjon ja Euroopa Nüüdiskeelte Keskus teevad koostööd Euroopa keeleõppe raamdokumendi kasutamise ning arendamise alal.

Oskus suhelda võõrkeeltes on üks kaheksast põhioskusest, mis on sätestatud 2006. aasta soovituses võtmepädevuste kohta elukestvas õppes Valige lingiga seotud tõlked . Sellega nähakse ette kogu ELi hõlmav haridus- ja koolitusprioriteetide raamistik.

Portaal Europass võimaldab tööotsijail oma keeleoskust dokumenteerida, kasutades selleks Euroopa keelepassi.

Millised on järgmised etapid?

Projekti RELANG eesmärk on aidata õpetajatel luua keeleeksamite ja Euroopa keeleõppe raamdokumendi vahel seoseid. Selle eesmärk on edendada kvaliteedi tagamist hariduses ja lihtsustada inimeste liikumist kogu ELi piires.

Ülekantavaid oskusi käsitlev HK 2020 töörühm English (en) uurib Euroopa keeleõppe raamdokumendi ja Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku kattuvust ning seda, kuidas asjaomasest ühisest valdkonnast kõige tõhusamalt kasu saada.