Περί τίνος πρόκειται;

Τα εργαλεία μπορεί να είναι πλαίσια αναφοράς, πρότυπα αξιολόγησης, μέθοδοι εξέτασης ή άλλες πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στην ΕΕ.

Γιατί είναι αναγκαία η ανάληψη δράσης;

Τα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης και τα πρότυπα αξιολόγησης ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Αυτό δείχνει η ετήσια έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και η συγκριτική ανάλυση που εκπόνησε η ομάδα εμπειρογνωμόνων για τις γλώσσες στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Για να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι και οι εργαζόμενοι να κυκλοφορούν ελεύθερα στο εσωτερικό της ΕΕ, πρέπει να διευκολυνθεί η αξιολόγηση των δεξιοτήτων και των προσόντων.

Στα Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την πολυγλωσσία και την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτωνpdf του 2014, το Συμβούλιο των υπουργών Παιδείας καλεί τις εθνικές κυβερνήσεις να κάνουν μεγαλύτερη χρήση των εργαλείων και των πρωτοβουλιών της ΕΕ για τη διαφάνεια που στοχεύουν στη στήριξη και την προώθηση της εκμάθησης γλωσσών.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) μετατρέπεται σταδιακά στο ευρωπαϊκό πρότυπο μέτρησης της προόδου στην εκμάθηση γλωσσών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών συνεργάζονται για τη χρησιμοποίηση και την ανάπτυξη του ΚΕΠΑ.

Η ικανότητα επικοινωνίας σε ξένες γλώσσες είναι μία από τις οκτώ βασικές δεξιότητες που ορίζονται στη σύσταση για τις βασικές ικανότητες της δια βίου μάθησης Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  του 2006. Η σύσταση αυτή παρέχει ένα πλαίσιο για τις προτεραιότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ΕΕ.

Η πύλη Europass δίνει τη δυνατότητα στα άτομα που αναζητούν εργασία να τεκμηριώσουν τις γλωσσικές τους γνώσεις χρησιμοποιώντας το ευρωπαϊκό διαβατήριο γλωσσών.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Το σχέδιο RELANG έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους καθηγητές να προετοιμάζουν τις γλωσσικές εξετάσεις με βάση το ΚΕΠΑ. Στόχος του είναι να προωθεί τη διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση και να διευκολύνει την κυκλοφορία των προσώπων σε όλη την ΕΕ.

Η ομάδα εργασίας «ΕΚ 2020» για τις μεταβιβάσιμες δεξιότητες English (en) εξετάζει τα κοινά στοιχεία μεταξύ του ΚΕΠΑ και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων και αναζητά τρόπους για τη βέλτιστη χρήση τους.