Какво представляват?

Инструментите могат да бъдат рамки, стандарти за оценяване, методи за изпитване или други инициатива, които спомагат за развиване на езиковите умения в ЕС.

Защо са необходими?

Националните образователни системи и стандартите за оценяване се различават значително в ЕС. Годишният Обзор на образованието и обучението и сравнителният анализ, изготвен от експертната група по езиците в областта на образованието и обучението ясно показват това. За да могат учащите и работещите да се движат свободно в ЕС, оценяването на уменията и квалификациите трябва да се улесни.

В заключенията на Съвета от 2014 г. относно многоезичието и развиването на езикови компетентности министрите на образованието призоваха националните правителства да използват по-активно инструментите за прозрачност на ЕС и инициативите, насочени към подкрепа и насърчаване на изучаването на езици.

Какво е направено досега?

Общата европейска референтна рамка за езиците (CEFR) постепенно се превръща в европейски стандарт за измерване на напредъка в изучаването на езици. Европейската комисия и Европейският център за съвременни езици работят заедно за използване и развитие на референтната рамка.

Способността за общуване на чужди езици е едно от осемте основни умения, посочени в Препоръката от 2006 г. относно ключовите умения за ученето през целия живот Избор на превод за предходната връзка . Тя служи като европейска рамка за приоритетите на ЕС в областта на образованието и обучението.

Порталът Europass дава възможност на търсещите работа да документират езиковите си умения, като използват европейския езиков паспорт.

Какви са следващите стъпки?

Проектът RELANG е предназначен да помогне на учителите да свържат езиковите изпити с общата европейска референтна рамка за езиците. Целта му е да се насърчава осигуряването на качествено образование и хората да могат по-лесно да се преместват от една страна от ЕС в друга.

Работната група по преносими умения по стратегическата рамка ЕТ 2020 English (en) разглежда припокриването между общата европейска референтна рамка за езиците и Европейската квалификационна рамка и обмисля как най-добре да се използва общото между тях.