Za kaj gre

Sožitje vseh številnih jezikov v Evropi dobro ponazarja prizadevanje Evropske unije za temeljno vrednoto evropskega povezovanja: združeni v različnosti,.

Jeziki določajo osebno identiteto, vendar so tudi del skupne dediščine. So most do drugih ljudi, drugih dežel in kultur ter medsebojnega razumevanja. Uspešna politika večjezičnosti lahko izboljša življenjske možnosti državljanov: poveča njihovo zaposljivost, olajša dostop do storitev in pravic, ter spodbuja solidarnost prek medkulturnega dialoga in socialne kohezije.

EU ima zdaj 500 milijonov državljanov, 28 držav članic, tri pisave in 24 uradnih jezikov, od katerih jih je nekaj razširjenih po vsem svetu. V dediščino EU sodi tudi približno 60 drugih jezikov, ki se govorijo v določenih regijah ali jih govorijo določene skupine ljudi. Poleg tega so številne jezike s seboj prinesli tudi priseljenci; v EU predvidoma živi vsaj 175 narodnosti.

Jezikovna raznolikost je zapisana v členu 22 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah Seznam prevodov predhodne povezave  („Unija spoštuje kulturno, versko in jezikovno raznolikost“) in členu 3 Pogodbe o delovanju Evropske unije (TFEU) („Spoštuje svojo bogato kulturno in jezikovno raznolikost ter skrbi za varovanje in razvoj evropske kulturne dediščine.“).

Dosedanji ukrepi 

Vsako leto na evropski dan jezikov, 26. septembra, EU skupaj s Svetom Evrope, Evropskim centrom za moderne jezike, ter jezikovnimi ustanovami in državljani Evrope na različnih dogodkih in prireditvah opozarja na jezikovno različnost ter učenje jezikov.

Izobraževalni programi EU so vedno zagotavljali, in bodo tudi v prihodnje, sredstva za projekte učenja jezikov. Program vseživljenjskega učenja Seznam prevodov predhodne povezave  2007–2013 je učenju jezikov in jezikovni različnosti namenil pomemben del sredstev. Podprl je omrežja, ki prispevajo k razvoju jezikovnih politik, ter večstranske projekte za pripravo učnega gradiva, ki je javno dostopno. Na voljo so podatki o izboru, kompendiji, študije itd.

Med najpomembnejšimi prednostnimi nalogami sedanjega programa Erasmus + (2014–2020) je spodbujanje učenja jezikov in jezikovne različnosti.

Program EU za kulturo Ustvarjalna Evropa podpira književno prevajanje s ciljem omogočiti čim več ljudem dostop do književnih del in ohranjati kulturno in jezikovno različnost v EU.