O čo ide?

Harmonické spolunažívanie mnohých jazykov v Európe symbolizuje ašpiráciu Európskej únie zjednotiť sa v rozmanitosti, čo je jedným zo základných kameňov európskeho projektu.

Jazyky definujú osobné identity, ale zároveň sú súčasťou spoločného dedičstva. Môžu slúžiť ako most k iným ľuďom, sprístupniť nám iné krajiny a kultúry a podporovať vzájomné porozumenie. Úspešná politika viacjazyčnosti môže zlepšiť životné šance občanov: môže zvýšiť ich zamestnateľnosť, uľahčiť prístup k službám a právam a prispieť k solidarite prostredníctvom intenzívnejšieho medzikultúrneho dialógu a sociálnej súdržnosti.

V súčasnosti má EÚ 500 miliónov občanov, 28 členských štátov, 3 abecedy a 24 úradných jazykov, pričom niektoré z nich sú rozšírené na celom svete. Súčasť dedičstva EÚ tvorí aj ďalších približne 60 jazykov, ktorými sa hovorí v určitých regiónoch alebo skupinách. Široké spektrum jazykov so sebou navyše priniesli prisťahovalci. Odhaduje sa, že v rámci hraníc EÚ v súčasnosti žije aspoň 175 národností.

Jazyková rozmanitosť je zakotvená v článku 22 Charty základných práv Európskej únie Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  („Únia rešpektuje kultúrnu, náboženskú a jazykovú rozmanitosť.“) a v článku 3 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) („Rešpektuje svoju bohatú kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a zabezpečuje zachovávanie a zveľaďovanie európskeho kultúrneho dedičstva.“).

Súčasné iniciatívy 

Každý rok počas Európskeho dňa jazykov (26. septembra) spojí EÚ svoje sily s Radou Európy, Európskym centrom moderných jazykov, jazykovými inštitútmi a občanmi v celej Európe, aby prostredníctvom rôznych podujatí a akcií propagovali jazykovú rozmanitosť a štúdium jazykov.

V rámci vzdelávacích programov EÚ sa vždy podporovalo financovanie projektov zameraných na štúdium jazykov. Táto podpora bude pokračovať aj naďalej. V rámci programu celoživotného vzdelávania Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  na roky 2007 – 2013 sa osobitná časť venovala štúdiu jazykov a jazykovej rozmanitosti. Prostredníctvom nej sa podporovali siete, ktoré prispievajú k tvorbe jazykových politík, ako aj mnohostranné projekty, v rámci ktorých boli vypracované a následne sprístupnené širokej verejnosti učebné materiály na štúdium jazykov. Nájdete tu výsledky výberových konaní, stručné prehľady, štúdie atď.

Jednou z ústredných priorít súčasného programu Erasmus+ (2014 – 2020) je podpora štúdia jazykov a jazykovej rozmanitosti.

Program EÚ v oblasti kultúry Kreatívna Európa podporuje literárne preklady s cieľom poskytnúť prístup širšej verejnosti k literárnym dielam a zachovať kultúrnu rozmanitosť v EÚ.