Par ko ir runa?

Daudzu valodu harmoniska līdzāspastāvēšana Eiropā simbolizē ES centienus būt vienotiem daudzveidībā, un tas ir viens no Eiropas projekta stūrakmeņiem.

Valodas nosaka personas identitāti, būdamas arī kopīgā mantojuma daļa. Tās var vienot cilvēkus un atvērt durvis uz citām valstīm un kultūrām, veicinot savstarpēju sapratni. Veiksmīga daudzvalodības politika var pavērt cilvēkiem daudzas iespējas: tā var uzlabot viņu izredzes atrast darbu, atvieglot pakalpojumu un tiesību pieejamību, kā arī veicināt solidaritāti, padziļinot starpkultūru dialogu un sociālo kohēziju.

Eiropas Savienībā tagad ir 500 miljoni iedzīvotāju, 28 dalībvalstis, 3 alfabēti un 24 oficiālās ES valodas, no kurām dažas lieto arī citos kontinentos. Vēl ES mantojumam pieder 60 citas valodas – tās runā konkrētos reģionos vai grupās. Turklāt plašs valodu klāsts nācis klāt līdz ar imigrantiem: lēš, ka ES šobrīd dzīvo vismaz 175 tautības.

Valodu daudzveidība ir paredzēta Eiropas Pamattiesību hartas Izvēlieties saites tulkojumu  22. pantā (“Savienība respektē kultūru, reliģiju un valodu daudzveidību”) un Līguma par Eiropas Savienību 3. pantā (“Tā respektē savu kultūru un valodu daudzveidību un nodrošina Eiropas kultūras mantojuma aizsardzību un sekmēšanu.”).

Kas tiek darīts? 

Ik gadu Eiropas Valodu dienā, ko atzīmē 26. septembrī, ES kopā ar Eiropas Padomi, Eiropas Moderno valodu centru, valodu iestādēm un iedzīvotājiem visā Eiropā organizē pasākumus, lai veicinātu valodu daudzveidību un valodu apguvi.

ES izglītības programmās allaž ir bijis un būs paredzēts atbalsta finansējums valodu apguves projektiem. Mūžizglītības programmā Izvēlieties saites tulkojumu  (2007–2013) bija īpaša daļa par valodu apguvi un valodu dažādību. No tās atbalstu varēja saņemt tīkli, kas palīdzēja veidot valodu politiku, un daudzpusēji projekti, kuros izstrādāja valodu mācību materiālus, kas vēlāk bija pieejami plašai sabiedrībai. Ar atlases rezultātiem, kopsavilkumiem, pētījumiem utt. var iepazīties šeit.

Pašreizējā programmā “Erasmus+” (2014–2020) valodu apguves un valodu daudzveidības veicināšana ir atzīta par vienu no prioritātēm.

ES kultūras programma “Radošā Eiropa” atbalsta literatūras tulkošanu, lai plašākam lasītāju lokam būtu pieejami literārie darbi, un kultūras daudzveidības saglabāšanu Eiropas Savienībā.