Bendroji informacija

Darnus daugelio kalbų sambūvis Europoje – galingas ES siekio būti vieningiems įvairovėje simbolis ir kertinis Europos projekto akmuo.

Kalbos – ne tik asmens tapatybės, bet ir bendro paveldo dalis. Jos sieja žmones, nutiesia tiltus į kitas tautas, šalis ir kultūras, padeda suprasti vieniems kitus. Sėkminga daugiakalbystės politika gali piliečiams atverti daugiau galimybių – jiems gali būti lengviau įsidarbinti, naudotis paslaugomis ir teisėmis ir per aktyvesnį kultūrų dialogą bei socialinę sanglaudą stiprinti solidarumą.

Šiuo metu ES yra 500 mln. piliečių, 28 valstybės narės, vartojamos 3 abėcėlės ir 24 oficialiosios kalbos. Kai kuriomis iš jų kalbama visame pasaulyje. Dar maždaug 60 kalbų priklauso ES paveldui, jos vartojamos tam tikruose regionuose arba tam tikrų grupių. Be to, Europos kalbų kraitį savo kalbomis papildė imigrantai – manoma, kad dabar ES gyvena bent 175 tautybių atstovai.

Kalbų įvairovė įtvirtinta Europos pagrindinių teisių chartijos Pasirinkti šios nuorodos vertimus  22 straipsnyje („Sąjunga gerbia kultūrų, religijų ir kalbų įvairovę“) ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 3 straipsnyje („Ji gerbia turtingą savo kultūros ir kalbų įvairovę bei užtikrina, kad Europos kultūros paveldas būtų saugomas ir turtinamas.“).

Kas daroma? 

Kasmet rugsėjo 26-ąją, Europos kalbų dieną, ES kartu su Europos Taryba, Europos šiuolaikinių kalbų centru, kalbų įstaigomis ir Europos piliečiais įvairiuose renginiuose skatina kalbų įvairovę ir kalbų mokymąsi.

ES švietimo programose visuomet buvo ir bus numatyta kalbų mokymosi projektų finansavimo parama. 2007–2013 m. Mokymosi visą gyvenimą programoje Pasirinkti šios nuorodos vertimus  buvo speciali kalbų mokymuisi ir kalbų įvairovei skirta dalis. Pagal ją buvo remiami tinklai, kurie prisidėjo prie kalbų politikos rengimo, taip pat daugiašaliai projektai, pagal kuriuos buvo kuriama ir visuomenei pateikiama kalbų mokymosi medžiaga. Su atrankos rezultatais, rinkiniais, tyrimais ir kt. galima susipažinti čia.

Dabartinėje programoje „Erasmus+“ (2014–2020 m.) kalbų mokymosi ir kalbų įvairovės skatinimas yra vienas pagrindinių prioritetų.

Pagal ES kultūros programą Kūrybiška Europa remiamas grožinės literatūros kūrinių vertimas, siekiant, kad juos galėtų skaityti daugiau žmonių, taip pat palaikant ES kultūrinę kalbų įvairovę.