Souvislosti

Harmonické soužití mnoha jazyků v Evropě symbolizuje snahu Evropské unie o dosažení jednoty při současném zachování rozmanitosti Evropy, což je jedna ze základních myšlenek evropského projektu.

Jazyky určují identitu lidí, ale rovněž tvoří součást sdíleného dědictví. Díky znalosti jazyků se můžeme ostatním více přiblížit a poznávat jiné země, jiné kultury. Kromě toho tak posilujeme vzájemné porozumění. Úspěšná politika mnohojazyčnosti může posílit šance občanů v životě. Může zvýšit jejich zaměstnatelnost, usnadnit přístup ke službám a spravedlnosti a přispívat k solidaritě prostřednictvím sociální soudržnosti a posíleného dialogu mezi kulturami.

Unie má nyní 28 členských států, 500 milionů občanů, 3 abecedy a 24 úředních jazyků, přičemž některé z nich se používají na celém světě. V určitých regionech nebo v rámci určitých skupin obyvatel se navíc hovoří přibližně 60 dalšími jazyky. Ty jsou rovněž součástí evropského dědictví. Širokou škálu jazyků s sebou navíc přinášejí lidé přicházející z jiných kulturních prostředí. Odhaduje se, že v zemích EU nyní žije nejméně 175 národností.

Jazyková rozmanitost je zakotvena v článku 22 Listiny základních práv Evropské unie Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  („Unie respektuje kulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost“) a v článku 3 Smlouvy o fungování Evropské unie („Respektuje svou bohatou kulturní a jazykovou rozmanitost a dbá na zachování a rozvoj evropského kulturního dědictví“).

Jakou činnost EU v této oblasti vyvíjí? 

Vždy 26. září slavíme Evropský den jazyků. V tento den EU spolu s Radou Evropy, Evropským střediskem pro moderní jazyky, jazykovými institucemi a občany v celé Evropě vyjadřuje prostřednictvím různých akcí podporu jazykové rozmanitosti a studiu jazyků.

Prostřednictvím svých vzdělávacích programů EU vždy podporovala a bude i nadále podporovat financování projektů týkajících se výuky jazyků. Na jazykové vzdělávání a jazykovou rozmanitost byla vyčleněna část prostředků z Programu celoživotního učení Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  (2007–2013). Tyto prostředky byly určeny na podporu sítí, které přispívají k rozvoji jazykové politiky, a také mnohostranných projektů, které vedly ke vzniku učebních materiálů pro studium jazyků a zpřístupnily je velkým skupinám uživatelů. Některé z materiálů, kompendií, přehledů, studií apod. naleznete zde.

Mezi priority současného programu Erasmus+ (2014–2020) patří podpora výuky jazyků a jazykové různorodosti.

Evropský kulturní program Kreativní Evropa podporuje literární překlad. Snaží se zpřístupnit literární díla většímu počtu lidí a zachovat tak kulturní a jazykovou rozmanitost EU.