O čo ide?

Zasadnutie Európskej rady v Barcelone pdfv marci 2002 vyzvalo na prijatie opatrení s cieľom „zdokonaliť ovládanie základných zručností, najmä vyučovaním aspoň dvoch cudzích jazykov od útleho veku“ a stanovenie indikátora jazykovej kompetencie. Odvtedy Komisia podporuje úsilie v oblasti rozvoja politík jazykového vzdelávania a indikátora výsledkov.

Prieskum jazykových znalostí 2011 – 2012pdf, ktorý sa uskutočnil v 14 krajinách EÚ, ukázal, že:

  • 42 % z testovaných 15-ročných žiakov dosahuje v prvom cudzom jazyku úroveň nezávislého používateľa (úroveň B1/B2 spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky),
  • 25 % z nich dosiahlo rovnakú úroveň v druhom cudzom jazyku,
  • 14 % žiakov chýbali aj základné vedomosti z jedného cudzieho jazyka.

Aktuálnejšia správa potvrdzuje, že výučba cudzích jazykov zostáva v mnohých krajinách nedostatočná.

V záveroch Rady o viacjazyčnosti a rozvoji jazykových schopností pdfz roku 2014 sa krajiny EÚ jasne zaviazali zlepšiť účinnosť výučby jazykov v školách.

Čo sa doteraz dosiahlo?

V rokoch 2011 až 2013 sa tematická pracovná skupina o jazykoch vo vzdelávaní a odbornej príprave English (en) zamerala na možné spôsoby zlepšenia výsledkov štúdia jazykov. Uskutočnila porovnávaciu analýzu a následne vypracovala správu o inovatívnych a vedecky podložených metódach urýchlenia štúdia jazyka. pdf(1.34 Mb) English (en) Dve hlavné témy, ktorým sa správa venuje, sú:

  • obsahovo a jazykovo integrované vzdelávanie (CLIL),
  • výučba jazykov pomocou počítačov (CALL).

Správa zahŕňa výsledky projektu ICT-Rev o inovatívnych metódach výučby jazyka.

Úsilie o zlepšenie výučby jazykov musí ísť ruka v ruke s úsilím o rozvoj moderných metód hodnotenia. V mnohých vzdelávacích systémoch takéto metódy chýbajú.

Schopnosť dohovoriť sa vo viacerých jazykoch patrí medzi kľúčové zručnosti, ktoré sú potrebné na uspokojenie požiadaviek pracovného trhu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Podobne ako ostatné prenosné zručnosti zvyšuje konkurencieschopnosť jednotlivcov a hospodárstva. Odborníci z oblasti jazykového vzdelávania sa od septembra 2014 stretávajú v rámci pracovnej skupiny ET2020 English (en) . Ich činnosť vychádza zo skúsenosti so spoločným európskym referenčným rámcom a zameriava sa na podporu rozvoja rámcov pre digitálne a podnikateľské zručnosti.

Potrebujeme faktické dôkazy o druhu jazykových zručností, ktorý sa požaduje na pracovnom trhu, aby sa zabezpečilo, že výučba, štúdium a hodnotenie tieto potreby zohľadňujú a že sa zameriavajú na správne ciele.

Čo bude nasledovať?