Vad gör EU?

EU-länderna utformar sin utbildningspolitik själva. Kommissionen samarbetar med medlemsländerna och de berörda aktörerna enligt subsidiaritetsprincipen för att ge stöd, sprida bra lösningar och se till att man jobbar mot samma mål. När det gäller språkinlärning och språkundervisning är det kommissionens uppgift att samordna insatserna med EU-länderna för att nå språkstrategins mål.

Varför är det viktigt?

Språkkunskaper är viktiga för att människor i EU ska kunna flytta utomlands för att arbeta och studera där. Det gynnar jobb och tillväxt, minskar arbetslösheten och ökar levnadsstandarden.

Vi måste också se till att språket inte hindrar människor från att delta i samhället och att marginaliserade språkgrupper blir kartlagda, representerade och inkluderade i samhället.

Vad har man gjort hittills?

I enlighet med sin utbildningsstrategi för 2020 (Utbildning 2020) har kommissionen samarbetat med EU-länderna i två språkarbetsgrupper. Den första arbetsgruppen undersökte hur man kan tillgodose arbetsmarknadens behov av språkkunskaper.

Den andra arbetsgruppen tittade på språkutbildningen och gjorde en jämförande analys av EU-ländernas språkinlärning och språkundervisning och rapporterade om hur man kan förbättra språkundervisningen.

Kommissionens verksamhet inom Erasmus+ har samma mål. Kommissionen publicerar också informationsmaterial, bra praxis och material för språklärare på plattformen School Education Gateway.

Vad blir nästa steg?

Kommissionen och EU-länderna kommer tillsammans att genomföra Utbildning 2020-strategin för att förbättra språkinlärningen och språkundervisningen i EU. Det ska leda till mer samarbete i strategins arbetsgrupper. Andra mål är att sprida de senaste rapporterna om språkundervisning och språklig mångfald i skolorna och genomföra de språkliga delarna i översynen av referensramen för nyckelkompetenser.

Andra frågor som prioriteras:

  • Att göra testning och bedömning mer relevant och jämförbar
  • Att göra skolor mer socialt inkluderande genom att värna invandrarspråk
  • Att stödja och utveckla språklärarnas kompetens och andra lärares språkkunskaper
  • Att förbättra undervisningen med hjälp av språk- och innehållsintegrerad inlärning (Sprint)
  • Att uppmuntra datorstödd språkinlärning och utveckla flerspråkiga öppna utbildningsresurser
  • Att integrera språkutbildning i allmänna strategier för kompetensutveckling, t.ex. initiativet om öppen utbildning och strategin för ett europeiskt område för färdigheter och kvalifikationer