Vloga EU

Države članice same oblikujejo svoje izobraževalne politike. Evropska komisija sodeluje z državami članicami in deležniki v skladu z načelom subsidiarnosti ter pomaga pri prizadevanjih za uresničitev skupnih ciljev, zlasti s spodbujanjem izmenjave dobrih praks. Na področju poučevanja in učenja jezikov Evropska komisija usklajuje prizadevanja držav članic pri uresničevanju ciljev, opredeljenih v jezikovni strategiji.

Zakaj je potrebno

Evropski državljani morajo znati tuje jezike, da se bodo lahko preselili, delali in se izobraževali drugod v Evropi. To spodbuja zaposlovanje in gospodarsko rast, zmanjšuje brezposelnost in izboljšuje življenjski standard.

Pomembno je tudi preprečiti, da bi jezik postal ovira za udejstvovanje v družbi, prepoznati je torej treba marginalizirane jezikovne skupine in jim omogočiti družbeno zastopanost in vključenost.

Dosedanji ukrepi

Sodelovanje Evropske komisije z državami članicami na podlagi strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju 2020 (ET2020) je potekalo v dveh zaporednih delovnih skupinah za jezike. Prva skupina se je osredotočila na vprašanje, kako trgu dela zagotoviti boljše spretnosti večjezičnega komuniciranja.

Druga skupina za jezike v izobraževanju in usposabljanju je izvedla primerjalno analizo poučevanja in učenja jezikov v državah članicah ter pripravila poročila o metodah učinkovitejšega poučevanja jezikov.

Komisija podpira te cilje tudi z dejavnostmi programa Erasmus+ ter s portalom School Education Gateway, na katerem objavlja ustrezno informativno gradivo, dobre prakse in vire za učitelje jezikov.

Kaj sledi

Evropska komisija in države EU bodo sodelovale pri izvajanju strategije za izboljšanje poučevanja in učenja jezikov v EU. To obsega tudi nadaljnje sodelovanje v delovnih skupinah ET2020, objavljanje najnovejših poročil o jezikovnem pouku in jezikovni različnosti v šolah in uresničevanje jezikovnih prvin pregleda okvira ključnih kompetenc.

Druge prednostne naloge:

  • izboljšati ustreznost in primerljivost preverjanja in ocenjevanja znanja
  • priznati jezike migrantov in tako poskrbeti, da šola postane prostor vključevanja
  • podpreti in razvijati znanje učiteljev jezikov in znanje jezikov pri drugih učiteljih
  • povečati učinkovitost poučevanja s poučevanjem nejezikovnih predmetov v tujem jeziku
  • spodbujati računalniško podprto učenje jezikov ter razvoj večjezičnih prosto dostopnih učnih virov
  • vključiti učenje tujih jezikov v strategije splošnih znanj, kot je denimo evropski prostor spretnosti in kvalifikacij ter odpiranje izobraževanja