Mi az EU szerepe ezen a téren?

A tagállamok maguk alakítják ki saját oktatáspolitikájukat. Az Európai Bizottság a tagállamokkal és az érdekelt felekkel együttműködésben – és a szubszidiaritás elvével összhangban – közös célok megvalósításán munkálkodik. A Bizottság segítséget nyújt a tagállami erőfeszítésekhez, többek között azáltal, hogy ösztönzi a bevált módszerek átadását és átvételét. A nyelvtanítás és a nyelvtanulás terén az Európai Bizottságra az a feladat hárul, hogy összehangolja a tagállami kormányokkal a nyelvstratégiában megfogalmazott célok megvalósítását szolgáló erőfeszítéseket.

Miért van erre szükség?

Az idegennyelv-tudás nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az európai polgárok kedvük szerint utazhassanak, munkát vállalhassanak és tanulmányokat folytathassanak Unió-szerte. Az Európán belüli mobilitás jótékony hatást gyakorol a foglalkoztatásra és a gazdasági növekedésre, csökkenti a munkanélküliséget, és javítja az életszínvonalat.

Az is rendkívül fontos, hogy a társadalmi részvételt ne hátráltassák nyelvi akadályok, illetve hogy felmérjük, milyen nyelvi közösségek vannak marginalizált helyzetben, és hogy gondoskodjunk e csoportok társadalmi képviseletéről és befogadásáról.

Milyen lépésekre került sor eddig?

Az oktatás és a képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszerében (Oktatás és képzés 2020) az Európai Bizottság munkacsoportok keretében működik együtt a tagállamokkal. Eddig két munkacsoportban folyt közös munka. Az első munkacsoport azzal a kérdéssel foglalkozott, hogyan lehetne javítani a munkavállalók idegen nyelvi kommunikációs készségeit.

A nyelvek oktatásban és képzésben betöltött szerepével foglalkozó második munkacsoport összehasonlító elemzést végzett a tagállamokban folyó nyelvtanításról és nyelvtanulásról, ezen túlmenően pedig beszámolókat készített a nyelvtanítás hatékonyságát javítani hivatott módszerekről.

A Bizottság az Erasmus+ tevékenységekkel is támogatja az idegennyelv-tanulást, továbbá érdemi információkat, irányadó gyakorlati megoldásokat és nyelvtanári segédanyagokat ad közre a School Education Gateway portálon.

Melyek a soron következő lépések?

Az Európai Bizottság és a tagállamok közösen fognak dolgozni azon, hogy a stratégiát végrehajtva Unió-szerte javítsák a nyelvtanítás és a nyelvtanulás színvonalát. Ennek érdekében folytatják az együttműködést az „Oktatás és képzés 2020” munkacsoportok keretében, közkinccsé teszik a az iskolai nyelvoktatás és nyelvi sokszínűség témájában készült legfrissebb beszámolóikat, és végrehajtják a kulcskompetenciák európai keretrendszerének felülvizsgálatában foglalt nyelvi elemeket.

A prioritások közé tartoznak az alábbi célok is:

  • javítani kell a nyelvtudást tesztelő és értékelő módszerek relevanciáját és összehasonlíthatóságát;
  • a migránsok által beszélt nyelvek jelenlétét és értékét elismerve befogadóbb iskolai környezetet kell kialakítani;
  • elő kell segíteni a nyelvtanárok készségeinek fejlesztését és a többi pedagógus nyelvtudásának javítását;
  • a tartalomalapú nyelvtanulás révén hatékonyabbá kell tenni az oktatást;
  • ösztönözni kell a számítógéppel támogatott nyelvtanulást és a többnyelvű nyitott oktatási segédanyagok kifejlesztését;
  • az idegennyelv-oktatást be kell ágyazni az általános készségek fejlesztését célzó stratégiákba – példaként említhető a készségek és képesítések európai térségének kialakítására irányuló stratégia, illetve a „Megnyíló oktatás” elnevezésű kezdeményezés végrehajtása.