Koja je uloga EU-a?

Države članice oblikuju svoje obrazovne politike. Europska komisija surađuje s državama članicama i dionicima u skladu s načelom supsidijarnosti te im pomaže u ostvarenju zajedničkih ciljeva, posebice poticanjem razmjene dobre prakse. U području poučavanja i učenja jezika Europska komisija koordinira napore s nacionalnim vladama kako bi se postigli ciljevi jezične strategije.

Zašto je to potrebno?

Europski građani moraju znati strane jezike da bi se mogli preseliti, raditi i obrazovati drugdje u Europi. To potiče zapošljavanje i gospodarski rast, a smanjuje nezaposlenost i poboljšava životni standard.

Važno je i spriječiti da jezik postane prepreka sudjelovanju u društvu pa je stoga potrebno prepoznati marginalizirane jezične skupine te im omogućiti da budu zastupljene i uključene u društvo.

Što je dosad učinjeno?

Suradnja Europske komisije s državama članicama u okviru strateškog okvira za suradnju u obrazovanju i osposobljavanju 2020. (ET 2020.) provedena je u dvjema uzastopnim radnim skupinama za jezike. Prva se skupina usmjerila na pitanje kako poboljšati vještine višejezične komunikacije na tržištu rada.

Druga skupina za jezike u obrazovanju i osposobljavanju provela je komparativnu analizu poučavanja i učenja jezika u državama članicama te je izradila izvješća o metodama za učinkovitije poučavanje jezika.

Komisija podržava te ciljeve i aktivnostima Erasmus+ te objavljuje informativne materijale, dobru praksu i resurse za nastavnike jezika na portalu School Education Gateway.

Koji su sljedeći koraci?

Europska komisija i države članice surađivat će na provedbi strategije za poboljšanje poučavanja i učenja jezika u EU-u. Nastavit će se suradnja u radnim skupinama strateškog okvira ET 2020., objavljivanje najnovijih izvješća o jezičnom obrazovanju i jezičnoj raznolikosti u školama i provedba jezičnih komponenata revidiranog Okvira ključnih kompetencija.

Ostali prioriteti politike uključuju:

  • poboljšanje relevantnosti i usporedivosti testiranja i ocjenjivanja
  • unapređenje društvene uključivosti škola priznavanjem jezika migranata
  • podržavanje i razvoj vještina nastavnika jezika i jezičnih vještina ostalih nastavnika
  • povećanje učinkovitosti poučavanja integriranim učenjem jezika i nastavnog sadržaja („Content and Language Integrated Learning”, CLIL)
  • poticanje računalom potpomognutog učenja jezika („Computer Aided Language Learning”, CALL) te razvoja višejezičnih otvorenih obrazovnih resursa
  • uključivanje učenja stranih jezika u opće strategije za stjecanje vještina, kao što su Europsko područje vještina i kvalifikacija i inicijativa Otvaranje obrazovanja.