EU:n rooli

Jokainen EU-maa vastaa omasta koulutuspolitiikastaan. Euroopan komissio pyrkii yhdessä EU-maiden ja eri sidosryhmien kanssa varmistamaan, että tavoitteet ovat yhteisiä. Komissio noudattaa toimissaan toissijaisuusperiaatetta ja tukee maiden työtä erityisesti helpottamalla hyvien käytänteiden vaihtoa. Kielten opettamisen ja oppimisen osalta komission tehtävänä on koordinoida kansallisia toimia kielistrategian toteuttamiseksi.

Miksi kielitaito on tärkeä?

Vieraiden kielten osaaminen on tärkeää, jotta eurooppalaiset voivat liikkua, työskennellä ja opiskella vapaasti kaikkialla Euroopassa. Tämä edistää osaltaan uusien työpaikkojen syntyä ja talouskasvua, vähentää työttömyyttä ja parantaa elintasoa.

Olennaista on myös varmistaa, että kielitaidon puute ei estä yhteiskuntaan kuulumista ja että marginaalisetkin kieliryhmät saavat yhteiskunnassa oman paikkansa ja edustajansa.

Käytännön tuloksia

Komissio on eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisissa puitteissa (ET 2020) työskennellyt EU-maiden kanssa jo kahdessa kieliaiheisessa työryhmässä. Ensimmäinen työryhmä pohti, kuinka parantaa monikielisten viestintätaitojen tarjontaa työmarkkinoilla.

Toinen, kielikoulutusta käsittelevä työryhmä laati vertailuanalyysin kielten opettamisesta ja oppimisesta EU-maissa. Se kartoitti myös menetelmiä, joilla kieltenopetusta voidaan tehostaa.

Komissio tukee tätä työtä myös Erasmus+ -ohjelmassa ja julkaisee aiheeseen liittyvää tietoa ja kieltenopetuksen resursseja School Education Gateway -sivustolla.

Tulevia toimia

Komissio ja EU-maat sopivat yhdessä, kuinka kielten opettamisen ja oppimisen tehostamista koskevaa strategiaa toteutetaan käytännössä. Tähän sisältyy yhteistyön jatkaminen ET 2020 ‑työryhmien kanssa, kieltenopetusta ja koulujen kielellistä monimuotoisuutta koskevien raporttien säännöllinen julkaiseminen ja avaintaitoja koskevan viitekehyksen väliarviointiin kuuluvien kielellisten komponenttien täytäntöönpano.

Keskeisinä tavoitteina on myös

  • parantaa testien ja arviointien relevanssia ja vertailtavuutta
  • tehdä kouluista osallistavampia ottamalla huomioon maahanmuuttajien kielet
  • tukea ja kehittää kieltenopettajien ammattitaitoa ja muiden opettajien kielitaitoa
  • lisätä opetuksen tehokkuutta yhdistämällä sisällön opetusta kielen opetukseen
  • edistää tietokoneavusteista kielten oppimista ja monikielisten avointen oppimisresurssien kehittämistä
  • sisällyttää kieltenopetus yleisiin osaamisstrategioihin, kuten taitojen ja tutkintojen eurooppalaiseen alueeseen ja komission Avoin koulutus ‑aloitteeseen.