Ποιος είναι ο ρόλος της ΕΕ;

Τα κράτη μέλη διαμορφώνουν τις δικές τους πολιτικές για την εκπαίδευση. Με βάση την αρχή της επικουρικότητας, η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερομένους - ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι στόχοι είναι κοινοί για όλους - βοηθώντας τους στις προσπάθειές τους, ιδίως με τη διευκόλυνση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών. Ο ρόλος της Επιτροπής στον τομέα της διδασκαλίας και της εκμάθησης ξένων γλωσσών συνίσταται στον συντονισμό των προσπαθειών με τις εθνικές κυβερνήσεις για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής στον τομέα των γλωσσών.

Γιατί χρειάζεται;

Οι ξένες γλώσσες έχουν ιδιαίτερη σημασία για να μπορούν οι Ευρωπαίοι πολίτες να κυκλοφορούν, να εργάζονται και να αποκτούν γνώσεις ελεύθερα σε όλη την Ευρώπη. Αυτό συμβάλλει στην τόνωση της απασχόλησης και της ανάπτυξης, τη μείωση της ανεργίας και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.

Επίσης, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι οι γλώσσες δεν αποτελούν εμπόδιο για συμμετοχή στα κοινά, καθώς και ότι οι ομάδες με περιθωριοποιημένες γλώσσες θα εντοπίζονται, θα εκπροσωπούνται και θα εντάσσονται στην κοινωνία.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Στο πλαίσιο του στρατηγικού πλαισίου συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης 2020 (EΚ 2020), η Επιτροπή συνεργάστηκε με τα κράτη μέλη σε δύο διαδοχικές ομάδες εργασίας για τις γλώσσες. Η πρώτη ομάδα επικεντρώθηκε στο πώς μπορεί να βελτιωθεί η προσφορά δεξιοτήτων πολυγλωσσικής επικοινωνίας στην αγορά εργασίας.

Η δεύτερη ομάδα για τις γλώσσες στην εκπαίδευση και την κατάρτιση προέβη σε συγκριτική ανάλυση της διδασκαλίας και εκμάθησης ξένων γλωσσών στα κράτη μέλη και επεσήμανε μεθόδους για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας αυτής.

Η Επιτροπή στηρίζει τους στόχους αυτούς μέσω των δραστηριοτήτων του Erasmus + και δημοσιεύει σχετικό ενημερωτικό υλικό, ορθές πρακτικές και πόρους για τους καθηγητές ξένων γλωσσών στην Πύλη Σχολικής Εκπαίδευσης.

Επόμενα βήματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι χώρες της ΕΕ θα συνεργαστούν για την υλοποίηση της στρατηγικής που αποσκοπεί στη βελτίωση της διδασκαλίας και της εκμάθησης γλωσσών στην ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία στο πλαίσιο των ομάδων εργασίας «ΕΚ 2020», περαιτέρω διάδοση των πλέον πρόσφατων εκθέσεων για την εκμάθηση ξένων γλωσσών και τη γλωσσική πολυμορφία στα σχολεία και υλοποίηση των γλωσσικών συνιστωσών της αναθεώρησης του πλαισίου βασικών ικανοτήτων.

Άλλες προτεραιότητες της πολιτικής είναι:

  • η βελτίωση της καταλληλότητας και της συγκρισιμότητας των δοκιμών και της αξιολόγησης
  • η μεγαλύτερη κοινωνική αλληλεγγύη στα σχολεία μέσω της αναγνώρισης των γλωσσών των μεταναστών
  • η στήριξη και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των καθηγητών ξένων γλωσσών, καθώς και των γλωσσικών δεξιοτήτων των άλλων εκπαιδευτικών
  • η αποτελεσματικότερη διδασκαλία μέσω της Ολοκληρωμένης Εκμάθησης Περιεχομένου και Γλώσσας (ΟΕΠΓ)
  • η ενθάρρυνση της εκμάθησης ξένων γλωσσών με τη βοήθεια υπολογιστή (CALL) και η ανάπτυξη πολυγλωσσικών ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων
  • Η ένταξη της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών στις γενικότερες στρατηγικές για τις δεξιότητες, όπως ο Ευρωπαϊκός Χώρος Δεξιοτήτων και Επαγγελματικών Προσόντων και η πρωτοβουλία "Άνοιγμα της εκπαίδευσης".