Ποιος είναι ο ρόλος της ΕΕ;

Για τη χάραξη πολιτικών και την ανάληψη αποτελεσματικών πρωτοβουλιών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται αξιόπιστα στοιχεία.

Χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες πηγές δεδομένων, παρακολουθεί την πρόοδο της διδασκαλίας και της εκμάθησης ξένων γλωσσών.

Η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (ΓΔ EAC) συνεργάζεται με την Eurostat, την Unesco και τον ΟΟΣΑ για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων γύρω από τη διδασκαλία γλωσσών σε όλη την Ευρώπη. Σε αυτή τη βάση, αναπτύσσονται αξιόπιστοι δείκτες γλωσσικών γνώσεων και πρότυπα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η περιοδική έκδοση «Στοιχεία-κλειδιά για τη διδασκαλία γλωσσών στα σχολεία»pdf, η οποία εκδίδεται από το Eurydice, παρέχει επίσης σημαντικές πληροφορίες για τις εξελίξεις ανά χώρα.

Γιατί είναι αναγκαία η ανάληψη δράσης;

Οι δραστηριότητες της ΓΔ EAC για τη βελτίωση των στοιχείων στον τομέα των γλωσσών, κυρίως μέσω της τακτικής παρακολούθησης, είναι απαραίτητες για να μπορούν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών να κατανοούν τα εκάστοτε επίπεδα επάρκειας στη δεύτερη γλώσσα και τους επιτρέπουν να λαμβάνουν μέτρα για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της εκμάθησης ξένων γλωσσών.

Χάρη στην παρακολούθηση αυτή, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι δημογραφικές, κοινωνικές, οικονομικές και εκπαιδευτικές μεταβλητές επηρεάζουν τη γλωσσική επάρκεια σε κάθε κράτος μέλος χωριστά αλλά και στο σύνολό τους.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει την Έκθεση Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης, η οποία αποτελεί εργαλείο για την προώθηση και ενθάρρυνση της χάραξης πολιτικής βάσει στοιχείων. Πρόκειται για ετήσια έκθεση η οποία παρουσιάζει, σε ένα συνοπτικό έγγραφο, πώς εξελίσσονται τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Λαμβάνει δε υπόψη μια σειρά δεικτών συγκριτικής αξιολόγησης, καθώς και πρόσφατες μελέτες και εξελίξεις σε θέματα πολιτικής, και παρέχει το πλαίσιο διαλόγου με μεμονωμένα κράτη μέλη στο πλαίσιο του στρατηγικού πλαισίου συνεργασίας για την εκπαίδευση και την κατάρτιση (ΕΚ 2020).

Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας αξιόπιστης βάσης στοιχείων για τη χάραξη πολιτικής στον τομέα των γλωσσών ήταν ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Γλωσσικών Ικανοτήτων Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου , που επιτρέπει στα κράτη μέλη να αναπτύσσουν τις πολιτικές τους όσον αφορά την εκμάθηση γλωσσών και να βελτιώνουν τα εθνικά τους πρότυπα.

Βάσει αυτού, διεξήχθη η Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Γλωσσικές Ικανότητες pdf(633 kB) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) , την άνοιξη του 2011, σε 14 κράτη μέλη και 16 εκπαιδευτικά συστήματα. Σχεδόν 54.000 μαθητές δοκιμάστηκαν ως προς τρεις βασικές ικανότητες: ανάγνωση, κατανόηση προφορικού λόγου και γραφή.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Η χαρτογράφηση των εθνικών μεθόδων αξιολόγησης και δοκιμών στα κράτη μέλη θα διεξαχθεί από το δίκτυο Eurydice το 2015. Παράλληλα, θα δρομολογηθεί πρόσκληση υποβολής προσφορών για μια μελέτη σχετικά με τη συγκρισιμότητα των διαφόρων μεθόδων αξιολόγησης.

Η ΓΔ EAC θα εξακολουθήσει επίσης να προωθεί την πολυγλωσσία στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, ιδίως μέσω της γλωσσικής αξιολόγησης και της δημιουργίας συμπράξεων български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , καθώς και στο πλαίσιο των βραβείων «European Language Label».

Περισσότερα