O čo ide?

Vďaka kontaktu s cudzími jazykmi už v ranom veku sa deti môžu rýchlejšie učiť jazyky, lepšie ovládať rodnú reč a dosahovať lepšie výsledky v iných oblastiach. Preto ministri školstva krajín EÚ podporujú výučbu aspoň dvoch cudzích jazykov už od veľmi skorého veku.

Prečo je to potrebné?

Výučba jazykov od útleho veku môže okrem vytvorenia základov pre ďalšie učenie ovplyvniť postoj k iným jazykom a kultúram, čo je primárnym motívom viacerých iniciatív Európskej komisie, ktoré majú propagovať výučbu jazykov od útleho veku a podporovať ďalší výskum v tejto oblasti.

Čo sa doteraz dosiahlo?

V rámci Komisie existuje skupina národných expertov pre oblasť výučby jazykov od útleho veku na predškolskej úrovni. Táto skupina si vymieňa informácie o situácii v rôznych krajinách a navrhuje politické odporúčania a usmernenia týkajúce sa spôsobu vykonávania týchto politík.

Výsledky práce a diskusií tejto skupiny boli v roku 2011 uverejnené v odbornej príručke pdf (172 kB) English.

V rokoch 2007 – 2013 ponúkol program celoživotného vzdelávania (PCV) EÚ prostredníctvom študijných pobytov, učňovskej prípravy a stáží širokú škálu príležitostí v oblasti jazykového vzdelávania.
Účastníci týchto programov tak vďaka nim mohli získať priame skúsenosti s výučbou a štúdiom v inom európskom jazyku, v inej krajine a v rámci iného vzdelávacieho systému.

Aké budú ďalšie kroky?

Program Erasmus+ bude pokračovať v práci PCV, pričom prinesie aj nové príležitosti, ako napríklad príležitosť na vytváranie strategických partnerstiev v oblasti výučby jazykov od útleho veku.

Výučba jazykov od útleho veku bude takisto predmetom diskusií v rámci všeobecnejšej stratégie Európskej komisie pre vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve.

Ďalšie informácie

  • Príručka o jazykovom vzdelávaní od útleho veku
    • Odborná príručka o jazykovom vzdelávaní od útleho veku (2011) pdf (172 kB) English
    • Výučba jazykov od útleho veku – osvedčené postupy pdf (487 kB) English
    • Výučba jazykov od útleho veku – zhrnutia pre jednotlivé krajiny pdf (549 kB) English