U čemu je bit?

Omogućavanje vrlo maloj djeci dodir sa stranim jezicima pridonosi bržem učenju jezika, poboljšanim vještinama materinjeg jezika i boljoj izvedbi u drugim područjima. Zbog toga ministri obrazovanja u EU-u podržavaju poučavanje najmanje dvaju stranih jezika od vrlo rane dobi.

Zašto je to potrebno?

Osim što se njima stvara temelj za kasnije učenje, rano učenje jezika može utjecati na stavove prema drugim jezicima i kulturama te je upravo to najvažnija motivacija za razne inicijative Europske komisije za promicanje ranog učenje jezika i podupiranje daljnjeg istraživanja u tom području.

Što je dosad učinjeno?

U okviru Komisije postoji skupina sastavljena od nacionalnih stručnjaka u području ranog učenja jezika na predškolskoj razini. Članovi te skupine razmjenjuju informacije o situacijama u različitim zemljama i sastavljaju preporuke za politiku i smjernice o načinu provedbe tih politika.

Rezultati rada i rasprava skupine objavljeni su 2011. u Priručniku za politiku pdf (172 kB) English.

Od 2007. do 2013. u okviru Programa za cjeloživotno učenje EU-a nudio se širok raspon prilika za učenje jezika kroz studijske programe, naukovanja i pripravništva u inozemstvu.
Tim programima sudionicima je omogućeno da izravno steknu iskustvo u poučavanju i učenju na drugom europskom jeziku, u drugoj europskoj zemlji i obrazovnom sustavu.

Što je sljedeće?

U okviru programa Erasmus+ nastavit će se s Programom za cjeloživotno učenje, a uvode se i nove prilike, kao što je prilika za stvaranje strateških partnerstava u području ranog učenja jezika.

O ranom učenju jezika raspravljat će se i u okviru općenitije strategije Europske komisije za predškolsko obrazovanje i skrb.

Saznajte više

  • Priručnik za rano učenje jezika
    • Priručnik za politiku o ranom učenju jezika (2011.) pdf (172 kB) English
    • Dobra praksa ranog učenja jezika pdf (487 kB) English
    • Sažeci po zemljama o ranom učenju jezika pdf (549 kB) English