Cad atá i gceist?

Má chuirtear leanaí an-óg i dteagmháil le teangacha iasachta, féadfaidh siad teangacha a fhoghlaim níos tapa, cur lena scileanna ina dteanga dhúchais agus dul chun cinn a dhéanamh i réimsí eile freisin. Sin é an fáth a bhfuil airí oideachais an Aontais Eorpaigh i bhfách le dhá theanga iasachta ar a laghad a mhúineadh ó aois an-óg.

Cad chuige é?

Tugann luathfhoghlaim teangacha taithí luachmhar don pháiste, taithí a sheasfaidh dó agus é ag dul in aois. Thairis sin, bíonn tionchar ag an taithí sin ar an meon atá ag duine i leith teangacha agus cultúir eile, agus is é sin an príomhrud a spreagann na tionscnaimh éagsúla atá ag an gCoimisiún Eorpach le luathfhoghlaim teangacha agus taighde breise sa réimse seo a chur chun cinn.

Cad atá déanta go dtí seo?

Bhunaigh an Coimisiún grúpa de shaineolaithe náisiúnta i réimse na luathfhoghlama teangacha ar leibhéal réamhscoile. Bíonn an grúpa sin ag malartú eolais faoi chás na luathfhoghlama teangacha i dtíortha éagsúla agus ullmhaíonn sé moltaí beartais agus treoirlínte maidir leis an gcaoi is fearr na beartais sin a chur i bhfeidhm.

Foilsíodh na torthaí a bhí ar obair agus ar phlé an ghrúpa i Lámhleabhar Beartais pdf (172 kB) English (2011).

Idir na blianta 2007 agus 2013, chuir an Clár Foghlama ar feadh an tSaoil réimse mór deiseanna teangabhunaithe ar fáil. Chuige sin, eagraíodh tréimhsí staidéir, printíseachtaí agus tréimhsí oiliúna i dtíortha ar fud na hEorpa.
Thug na cláir sin deis do na rannpháirtithe taithí phearsanta a fháil ar mhúineadh agus ar fhoghlaim i dteanga eile, i dtír eile agus i gcóras oideachais eile san Eoraip.

Cad iad na chéad chéimeanna eile?

An dul chun cinn a rinneadh faoin gClár Foghlama ar feadh an tSaoil, leanfar den obair sin i gclár Erasmus+ agus cuirfear deiseanna nua ar fáil, m.sh. comhpháirtíochtaí straitéiseacha a chruthú i réimse na luathfhoghlama teangacha.

Déanfar plé freisin ar luathfhoghlaim teangacha mar chuid den straitéis ghinearálta atá ag an gCoimisiún Eorpach maidir le hOideachas agus Cúram Luath-Óige.

Tuilleadh eolais

  • Lámhleabhar maidir le Luathfhoghlaim Teangacha
    • Lámhleabhar Beartais maidir le Luathfhoghlaim Teangacha (2011) pdf (172 kB) English
    • Dea-chleachtas sa Luathfhoghlaim Teangacha pdf (487 kB) English
    • Luathfhoghlaim Teangacha – achoimrí de réir tíre pdf (549 kB) English