Taustaa

Vieraisiin kieliin tutustuminen jo varhaisiällä voi nopeuttaa lasten kieltenoppimista, parantaa heidän äidinkielen taitojaan ja kehittää myös muita valmiuksia. Tästä syystä EU-maiden opetusministerit kannattavat vähintään kahden vieraan kielen opettamista lapsille hyvin varhaisesta iästä lähtien.

Hyödyt

Varhainen kieltenoppiminen luo pohjaa myöhemmälle oppimiselle, minkä lisäksi se voi lisätä kiinnostusta muita kieliä ja kulttuureita kohtaan. Juuri tästä syystä Euroopan komissio haluaa edistää varhaista kieltenoppimista ja alan tutkimusta.

Tähänastiset saavutukset

Komissiossa toimii kansallisten asiantuntijoiden ryhmä, joka on erikoistunut varhaiseen kieltenoppimiseen esiasteella. Ryhmä vertailee eri maiden tilanteita, laatii toimintapoliittisia suosituksia ja ohjeita suositusten toteuttamista varten.

Ryhmän työn tulokset julkaistiin käsikirjassa pdf (172 kB) English vuonna 2011.

Vuosina 2007–2013 EU:n elinikäisen oppimisen ohjelman tuella luotiin monenlaisia kielten oppimiseen liittyviä mahdollisuuksia, kuten opiskelu-, oppisopimus- ja harjoittelupaikkoja.
Hankkeiden osallistujat saivat ensi käden kokemusta opetuksesta ja oppimisesta toisella eurooppalaisella kielellä toisessa Euroopan maassa ja koulutusjärjestelmässä.

Jatkotoimet

Erasmus+ ‑ohjelma jatkaa elinikäisen oppimisen ohjelman työtä ja tuo uusia mahdollisuuksia, kuten strategiset yhteistyökumppanuudet varhaisen kieltenoppimisen alalla.

Varhainen kieltenoppiminen on myös osa komission yleistä varhaiskasvatusstrategiaa.

Find out more

  • Varhaisen kieltenoppimisen käsikirja
    • Varhaisen kieltenoppimisen suuntaviivojen käsikirja (2011) pdf (172 kB) English
    • Varhaisen kieltenoppimisen hyviä käytänteitä pdf (487 kB) English
    • Varhainen kieltenoppiminen – maakohtaiset katsaukset pdf (549 kB) English