Περί τίνος πρόκειται;

Η επαφή των παιδιών με τις ξένες γλώσσες ήδη από πολύ μικρή ηλικία ευνοεί τη γρήγορη εκμάθησή τους, την καλύτερη γνώση της μητρικής γλώσσας και τη βελτίωση των επιδόσεων σε άλλους τομείς. Για τους λόγους αυτούς, οι υπουργοί Παιδείας της ΕΕ προωθούν τη διδασκαλία τουλάχιστον δύο ξένων γλωσσών από πολύ μικρή ηλικία.

Γιατί είναι αναγκαία η ανάληψη δράσης;

Πέρα από το γεγονός ότι θέτει τα θεμέλια για τη μελλοντική εκπαίδευση, η εκμάθηση ξένων γλωσσών σε μικρή ηλικία μπορεί να επηρεάσει τη στάση των παιδιών απέναντι σε άλλες γλώσσες και πολιτισμούς. Αυτός είναι ο βαθύτερος λόγος πίσω από τις διάφορες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της εκμάθησης γλωσσών από μικρή ηλικία και της έρευνας στον τομέα αυτό.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει μια ομάδα αποτελούμενη από εθνικούς εμπειρογνώμονες στον τομέα της εκμάθησης γλωσσών από μικρή ηλικία, σε επίπεδο προσχολικής εκπαίδευσης. Η ομάδα αυτή ανταλλάσσει πληροφορίες για την κατάσταση στις διάφορες χώρες και εκπονεί συστάσεις πολιτικής και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των πολιτικών αυτών.

Τα αποτελέσματα των εργασιών και των συζητήσεων της ομάδας δημοσιεύτηκαν στο Εγχειρίδιο Πολιτικής pdf (172 kB) English το 2011.

Την περίοδο 2007-2013, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα διά βίου μάθησης (Lifelong Learning Programme, LLP) προσέφερε ευρύ φάσμα δυνατοτήτων για εκμάθηση γλωσσών στο πλαίσιο σπουδών, μαθητείας και πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό.
Τα προγράμματα αυτά έχουν επιτρέψει στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν άμεση εμπειρία διδασκαλίας και μάθησης σε μια άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα, χώρα και εκπαιδευτικό σύστημα.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Το πρόγραμμα Erasmus+ θα συνεχίσει το έργο του προγράμματος διά βίου μάθησης και θα εισαγάγει νέες ευκαιρίες, όπως τη δυνατότητα δημιουργίας στρατηγικών εταιρικών σχέσεων στον τομέα της εκμάθησης ξένων γλωσσών από μικρή ηλικία.

Η εκμάθηση ξένων γλωσσών σε μικρή ηλικία θα συζητηθεί επίσης στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προσχολική εκπαίδευση και μέριμνα.

Περισσότερα

  • Εγχειρίδιο για την εκμάθηση ξένων γλωσσών σε μικρή ηλικία
    • Εγχειρίδιο για την εκμάθηση ξένων γλωσσών σε μικρή ηλικία (2011) pdf (172 kB) English
    • Ορθές πρακτικές για την εκμάθηση γλωσσών σε μικρή ηλικία pdf (487 kB) English
    • Περιλήψεις ανά χώρα για την εκμάθηση γλωσσών σε μικρή ηλικία pdf (549 kB) English