За какво става въпрос?

Контактът на много малки деца с чужди езици може да доведе до по-бързото им изучаване, по-добри умения по родния език и по-добри резултати в други области. Затова образователните министри в ЕС подкрепят преподаването на поне два чужди езика от най-ранна възраст.

Защо е необходимо това?

Освен че е основополагащо за по-нататъшното учене, ранното изучаване на езици може да повлияе и на отношението към другите езици и култури — това е основният мотив на различни инициативи на Комисията за насърчаване на ранното изучаване на езици и за подпомагане на изследвания в тази област.

Какво е направено досега?

В Комисията има група, съставена от национални експерти в областта на ранното изучаване на чужди езици на предучилищно равнище. В тази група се обменя информация за положението в различни страни и се изготвят препоръки за политики и насоки за тяхното прилагане.

Резултатите от работата и дискусиите на групата са публикувани в Ръководство за политиките pdf (172 kB) през 2011 г.

За периода от 2007 г. до 2013 г. в рамките на Програмата на ЕС за учене през целия живот бяха предложени широк кръг възможности, свързани с езиците — професионални практики и учебни и други стажове в чужбина.
Те позволиха на участниците в тях да придобият непосредствен опит в преподаването и изучаването на друг европейски език, в друга европейска страна и образователна система.

Какви са следващите стъпки?

С програмата „Еразъм+“ ще бъде продължена работата на Програмата за учене през целия живот. Въвеждат се и нови възможности, като например възможността за изграждане на стратегическо партньорство в областта на ранното изучаване на чужд език.

Ранното изучаване на чужд език ще се обсъжда и в рамките на по-общата стратегия на Европейската комисия за образование и грижи в ранна детска възраст.

Find out more

  • Ранно изучаване на чужд език — ръководство
    • Ръководство за политиката за ранно изучаване на чужд език (2011 г.) pdf (172 kB) English
    • Добри практики в областта на ранното изучаване на чужд език pdf (487 kB) English
    • Резюмета по страни във връзка с ранното изучаване на чужд език pdf (549 kB) English