Navigačný riadok

Aká je úloha EÚ?

Čo je Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru?

Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru (GR EAC) je jedným z riaditeľstiev Európskej komisie zodpovedným za vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež, šport, jazyky a kultúru.

Jeho činnosti v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy sa riadia stratégiou Vzdelávanie a odborná príprava 2020 (ET2020), ktorá je súčasťou stratégie Európa 2020, ktorej cieľom je podporiť rast a zamestnanosť v Európe, ako aj prispieť k rozvoju zručností relevantných pre pracovný trh.

Čo je jeho úlohou?

V oblasti vzdelávania a odbornej prípravy je GR EAC zodpovedné za tvorbu politík založených na konkrétnych faktoch a za riadenie iniciatív na podporu vzdelávania a odbornej prípravy v celej Európe, najmä prostredníctvom programu Erasmus+.

Európska komisia sa ako výkonný orgán Európskej únie zodpovedá Európskemu parlamentu a konkrétne v prípade GR EAC jeho Výboru pre vzdelávanie a kultúru.

Aké sú zodpovednosti GR EAC?

Hlavnou zodpovednosťou GR EAC v oblasti politiky vzdelávania a odbornej prípravy je podporovať členské štáty pri vypracúvaní koherentných politík pre:

Takisto zodpovedá za tvorbu politík a nástrojov, pokiaľ ide o zručnosti či požadované kvalifikácie a ich uznávanie, ako aj za podporu medzinárodnej spolupráce a politického dialógu.

GR EAC je zároveň zodpovedné za riadenie príležitostí v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a výskumu v rámci programu Erasmus+.

Čo sa doteraz dosiahlo?

Od schválenia stratégie Európa 2020 v roku 2010 GR EAC začalo celý rad hlavných iniciatív, okrem iného:

Výsledkom uvedených iniciatív boli tieto opatrenia:

Aké budú ďalšie kroky?

V strategickom rámci európskej spolupráce vo vzdelávaní a odbornej príprave „ET2020“ sa uvádzajú ciele a očakávané výsledky opatrení GR EAC v tomto desaťročí a slúži ako hlavné usmernenie pre činnosti generálneho riaditeľstva. Okrem uvedených činností sa GR EAC zameria aj na:

 

How can we help?