Navigācijas ceļš

Ko dara ES?

Par Izglītības un kultūras ģenerāldirektorātu

Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts jeb ĢD ir Eiropas Komisijas dienests, kas atbild par izglītību, apmācību, jaunatni, sportu, valodām un kultūru.

Strādājot ar izglītības jautājumiem, tas ievēro izglītības stratēģiju līdz 2020. gadam. Šī stratēģija ietilpst stratēģijā “Eiropa 2020”, kuras mērķis ir veicināt izaugsmi un nodarbinātību Eiropā, kā arī sekmēt darba tirgū pieprasīto prasmju apguvi.

Ko tas dara?

Izglītības jomā Izglītības un kultūras ĢD kompetencē ir izstrādāt ar pierādījumiem pamatotu politiku un vadīt iniciatīvas, kuras veicina izglītību Eiropā. Svarīgākā no tām ir programma “Erasmus+”.

Būdama Eiropas Savienības izpildiestāde, Eiropas Komisija savā darbā atskaitās Eiropas Parlamentam, proti, Izglītības un kultūras ĢD atskaitās Izglītības un kultūras komitejai.

Ģenerāldirektorāta pienākumi

Izglītības un kultūras ĢD galvenais pienākums izglītības politikas jomā ir palīdzēt dalībvalstīm veidot saskaņotu politiku attiecībā uz

Šis ģenerāldirektorāts arī izstrādā politiku un instrumentus prasmju un kvalifikāciju nodrošināšanai un atzīšanai, kā arī veicina starptautisko sadarbību un politisko dialogu.

Izglītības un kultūras ĢD pārziņā ir arī izglītības un pētniecības iespējas, ko piedāvā programma “Erasmus+”.

Līdz šim paveiktais

Kopš 2010. gada, kad apstiprināja stratēģiju “Eiropa 2020”, ir sāktas dažādas pamatiniciatīvas, proti:

Tās ir devušas šādus rezultātus:

Turpmākie pasākumi

Izglītības stratēģija līdz 2020. gadam nosaka mērķus un paredzamos iznākumus šajā desmitgadē, un tā ir galvenais orientieris, ko savā darbā izmanto Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts. Papildus iepriekš minētajiem pasākumiem Izglītības un kultūras ĢD veicinās arī šo:

 

How can we help?